เปิดแฟ้ม ครม.นัดแรกปี 65 เคาะลดภาษี รถ EV ถก โอมิครอน ลดสมทบประกันสังคม

เปิดแฟ้ม ครม.นัดแรกปี 65 เคาะลดภาษี รถ EV ถก โอมิครอน ลดสมทบประกันสังคม

จับตาประชุม ครม.นัดแรกปี 2565 กระทรวงการคลังชงลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรหนุนการนำเข้ารถอีวี ตามพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 โดยแก้ไขให้เข้ากับนโยบายสนับสนุนรถอีวีในประเทศ สำนักงานประกันสังคมชงลดเงินสมทบมาตรา 40 นายกฯกำชับหน่วยงานเข้มงวดรับมือโอมิครอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของปี 2565 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ หลังจากที่ทำเนียบรัฐบาลมีการออกคำสั่งให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนโดยงดให้มีการประชุมและพบปะนัดหมายต่างๆในทำเนียบรัฐบาลอย่างน้อย 10 วันตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. - 14 ม.ค.2565 

โดยการประชุม ครม.ในวันนี้นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีทุกคนจะได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนหลังจากที่ผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วมาอยู่ที่ 1,780 ราย และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นหลังจากสิ้นสุดช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ประชาชนมีการเดินทาง และรวมตัวกันในกิจกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งต้องมีการเน้นย้ำเรื่องมาตรการเฝ้าระวัง และการเตรียมความพร้อมด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่ 1.กระทรวงแรงงานเสนอ ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ... โดยลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เหลือ 60% เป็นระยะเวลา 6 เดือน

โดยลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน ได้สิทธิประโยชน์พื้นฐานคุ้มครอง 5 กรณี คือ กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

มีผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้รับประโยชน์จากการลดอัตราเงินสมทบ จำนวน 10.57 ล้านคน รวมวงเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จำนวน 1,408.56 ล้านบาท

กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 (ฉบับที่..) โดยรายละเอียดเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีที่เกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า (รถอีวี) ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle:BEV) ที่นําเข้ามาเพื่อทดลองตลาด ตามมาตรการสนับสนุนรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย

กระทรวงการคลังเสนอการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณี ฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 2,125.56 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย (จำนวน 17 จังหวัด)

กระทรวงกลาโหมเสนอขอผ่อนผันการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ คณะรัฐมนตรี ในการปลูกป่าทดแทนเพื่อการอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนา ดอยตุง จังหวัดเชียงราย และโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯเสนอการป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 4

สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอขอก่อหนี้ผูกพันรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ในโครงการ “อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่ พักข้าราชการตำรวจฯ จ านวน 6 อาคาร 

สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 เรื่อง ขอนุมัติดำเนินการก่อสร้างอาคาร พิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแนวทางการยกร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ... 

กระทรวงคมนาคมรายงานผลการพิจารณาเจรจาการบินระหว่างไทย – แคนาดา

สำหรับวาระเพื่อทราบที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าและสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์เป็น สินค้าที่ต้องห้ามส่งออก ห้ามนำเข้า และห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ...

กระทรวงแรงงานเสนอร่าางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ และการ นำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) พ.ศ...

กระทรวงสาธารณสุขเสนอร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการ พิจารณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...และร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะ จัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการหรือการตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ...รวม 2 ฉบับ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอการออกกฎกระทรวงเพื่อยกเลิกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ และ กฎกระทรวงเพื่อรองรับการควบกิจการของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ห

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองตามพระราชบัญญัติราชการ ทางปกครอง พ.ศ.2539 ประจำปี 2563 และรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564