ปีใหม่ชาวเขา มหกรรมชาติพันธุ์ สืบสานวัฒนธรรมชาวไทยภูเขา

กำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ มหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา” เพื่อบำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 65 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ ม.16 ต.คลองลานพัฒนา นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการมหกรรมชาติพันธุ์ตำบลคลองลานพัฒนา มีนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ โดยมีนางนวลจันทร์ แสงอุทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร วัฒนธรรมจังหวัดฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพื่อบำรุงรักษา อนุรักษ์ สืบสานศิลปะ วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ให้เยาวชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป เพื่อเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และการแสดงออกของชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ .เพื่อสร้างความสามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา

ดร.วิทยา ทัศนไพบูลย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองลานพัฒนา พร้อมด้วยปลัดอำเภอคลองลาน ส่วนราชการ ตำรวจ ชนเผ่าทั้ง 6 และนักท่องเที่ยวร่วมในพิธีเปิด โดยยึดหลักและแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของกรมควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด