"รัฐบาล" มอบ"e-Service" ของขวัญ ปชช. ยกระดับขรก. พันธุ์ใหม่

"รัฐบาล" มอบ"e-Service" ของขวัญ ปชช. ยกระดับขรก. พันธุ์ใหม่

"โฆษกรัฐบาล" เผย "ก.พ.ร." มอบของขวัญปีใหม่ ปชช. ด้วยบริการ e-Service 325 งานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ภาครัฐ ยกระดับขรก. พันธุ์ใหม่ เคลื่อนสู่ "ไทยแลนด์4.0"

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่พี่น้องประชาชนด้วยระบบบริการ e-Service จากภาครัฐ โดยรวบรวมงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่หลากหลายของภาครัฐ ภายใต้หัวข้อ “e-Service ภาครัฐฉับไว ส่งความสุขทั่วไทย เพื่อคนไทยทุกคน” รวมกว่า 325 งานบริการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในช่วงเทศการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประชาชนสามารถเข้ารับบริการด้วยการแสกน QR Code เพื่อเข้ารับบริการระบบออนไลน์ได้ทันที โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มงานบริการฯ ประกอบด้วย 

งานบริการสำหรับประชาชน 9 ประเภท รวม 131 งานบริการ อันได้แก่ 

1) ระบบขนส่ง คมนาคมและการเดินทาง อาทิ การเสียภาษีรถยนต์ ขอเลขทะเบียนรถ การแจ้งอยู่ต่อในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน (ตม. 47) และขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างแดน

 2) ประกันสังคม และสวัสดิการภาครัฐ อาทิ ตรวจสอบการคืนสิทธิผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ระบบตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 

3) ที่ดิน ภาษี และธนาคาร อาทิ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน การสืบค้นราคาประเมินที่ดิน e-Excise บริการอิเล็กทรอนิกส์ จุดเดียว ยื่นภาษีรายได้บุคคลธรรมดา แจ้งความต้องการที่อยู่อาศัย ออมสิน Internet Banking 

4) สาธารณูปโภค อาทิ ชำระค่าน้ำในเขต กทม. จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ชำระค่าน้ำในเขตต่างจังหวัด ขอใช้ไฟฟ้าในเขต กทม. จังหวัดนนทบุรี และสมุทรปราการ ชำระค่าไฟฟ้าในเขตต่างจังหวัด และตรวจสอบสิทธิ Free Wifi

5) การเกษตรและสิ่งแวดล้อม อาทิลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ ขอบริการฝนหลวง ขอบริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน ขอใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ระบบคาดการณ์คุณภาพน้ำและเตือนภัย และขอใช้ที่ป่าชายเลน 

6) การทำงานและส่งเสริมอาชีพ อาทิ ระบบจัดหางานทั้งผู้สมัครงานและผู้ว่าจ้าง ขึ้นทะเบียนไกด์ ทำบัตรสื่อมวลชน หนังสือคนประจำเรือ และขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา 40 

7) การสอบ การศึกษา และการฝึกอบรม อาทิ การรับสมัครสอบภาค ก ขอผลสอบ O-net GAT PAT ยื่นคำร้องขอเทียบวุฒิการศึกษา ระบบรับสมัครนักเรียน นักศึกษา อาชีวศึกษา ระบบค้นหาวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 

8) ทะเบียนราษฎร และตรวจสอบข้อมูล อาทิ ตรวจสอบชื่อสกุลเบื้องต้น ขอเงินช่วยเหลือทางคดี ยื่นคำเสนอข้อพิพาท กำหนดตรวจสอบนัดรายงานตัวออนไลน์ ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 

9) การบริการด้านสุขภาพ อาทิ คิวออนไลน์ (เฉพาะผู้ป่วยเก่า) และขอตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ และขอรับศพ

 

นอกจากนี้ ยังมีงานบริการสำหรับผู้ประกอบการ 2 ประเภท รวม 194 งานบริการดังนี้ 

1) ขออนุญาต และจดทะเบียน อาทิ จดทะเบียนนิติบุคคล ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ จดทะเบียนเครื่องจักรขออนุญาตผลิตภัณฑ์ สุขภาพ (ยา) ขอรับสิทธิ์ส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร 

2) การเงิน ภาษี และสิทธิประโยชน์ อาทิ นำส่งงบการเงิน (e-Filing) กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน(สินเชื่อสำหรับ อุตสาหกรรมในครัวเรือน) ยื่นภาษีนิติบุคคล ขอยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ระบบขอรับบริการด้านภาษี 

“นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้ทุกส่วนราชการให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อการพัฒนาและยกระดับการ ทำงานภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐเข้าใกล้สู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลให้มากที่สุด ยกระดับประสิทธิภาพการ ทำงานภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจะเป็น มิติใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐไทย ที่มีการใช้งบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าได้ผลตรงตามเป้าหมาย ขณะเดียวกันต้องเน้นความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนให้ข้าราชการทุกคน ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเป็นการ Upskill/Reskill ตนเองตลอดเวลา พลิกโฉมบุคลากรภาครัฐทุกระดับ ให้เป็นข้าราชการพันธุ์ใหม่ ที่ร่วมขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว