สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พรปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พรปีใหม่ พุทธศักราช 2565

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 

วันนี้ (25 ธ.ค.64) เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเผยแพร่ข้อความว่า เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป พร้อมลายพระหัตถ์เชิญพระพุทธภาษิต เป็นพระคติธรรม ประทานพรสำหรับความสุขปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ว่า

“ททํ มิตฺตานิ คนฺถติ
ผู้ให้ย่อมผูกมิตรไว้ได้”

 

สมเด็จพระสังฆราช โปรดประทานพระรูป พรปีใหม่ พุทธศักราช 2565