โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช” พ้นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช” พ้นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

ราชกิจจานุเบกษาแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช” พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ “นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ” มีผลตั้งแต่ 16 ธ.ค. 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2564 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ ให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ประกาศ ณ วันที่ 24 ธ.ค. 2564 ระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 มาตรา 6 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัตินายตำรวจราชสำนัก พ.ศ. 2495 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลตำรวจโท ชาญเทพ เสสะเวช พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2564

โปรดเกล้าฯ “พล.ต.ท.ชาญเทพ เสสะเวช” พ้นนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ