เปิดเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน" ซื้อสินค้า บริการแบบไหนลดภาษีได้ อะไรไม่ได้บ้าง

เปิดเงื่อนไข "ช้อปดีมีคืน" ซื้อสินค้า บริการแบบไหนลดภาษีได้ อะไรไม่ได้บ้าง

เปิดเงื่อนไขมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชน "ช้อปดีมีคืน" ลดภาษีสูงสุด 30,000 บาท ซื้อสินค้าหรือบริการแบบไหนเอาไปลดหย่อนภาษีได้ อะไรไม่ได้บ้าง

เปิดเงื่อนไขมาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชน "ช้อปดีมีคืน" สำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรลดภาษีสูงสุด 30,000 บาทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ไปดูว่า ต้องซื้อสินค้าหรือบริการประเภทไหนถึงเอาไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ และสินค้าหรือบริการอะไรเอาไปลดหย่อนภาษีไม่ได้บ้าง

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ครม.ไฟเขียวของขวัญปีใหม่ ช้อปดีมีคืน ลดภาษีสูงสุด 3 หมื่นบาท ใช้ 1 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2565

- เปิดเงื่อนไข ’ช้อปดีมีคืน - คนละครึ่งเฟส 4’

 

สำหรับมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและรับทราบมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจปี 2565 (มาตรการของขวัญปีใหม่ 2565) เพื่อเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง 

 

โดยมาตรการ "ช้อปดีมีคืน" ปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี และผู้ประกอบกิจการ การผลิตสินค้าท้องถิ่น

 

กำหนดให้ผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา แต่ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการเท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการสำหรับการซื้อสินค้าหรือการรับบริการในราชอาณาจักรให้กับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมถึงค่าซื้อหนังสือ และค่าบริการหนังสือที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

 

 

ซึ่งไม่รวมถึงค่าสินค้าและบริการบางชนิด เช่น ค่าสุรา เบียร์ และไวน์ ค่ายาสูบ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ ค่าบริการจัดนำเที่ยว ค่าที่พักในโรงแรม ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร

 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี สามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ www.prd.go.th หรือโทร 02-618-2323

 

ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี

พิสูจน์อักษรโดย....สุรีย์   ศิลาวงษ์