ครม.เคาะวงเงิน 600 ล้าน เยียวยากลุ่มนักดนตรี-ลูกจ้างสถานบันเทิง 1.2 แสนคน

ครม.เคาะวงเงิน 600 ล้าน เยียวยากลุ่มนักดนตรี-ลูกจ้างสถานบันเทิง 1.2 แสนคน

ครม.ไฟเขียววงเงิน 600 ล้านบาท เยียวยากลุ่มนักดนตรี - ลูกจ้างสถาบันเทิง อาชีพอิสระ 1.2 แสนราย รับคนละ ครอบคลุม่ลูกจ้างผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค รับเงินงวดแรก 29 ธ.ค.นี้

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (21 ธ.ค.)  เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ในกิจการสถานบันเทิง และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ฯที่มีสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 

โดยจะจ่ายเงินให้กับแรงานในกลุ่มนี้ 5,000 บาท ต่อราย จำนวน 1.2 แสนราย วงเงินรวมประมาณ 600 ล้านบาท โดยจะมีการจ่ายเงินงวดแรกให้กับผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 29 ธ.ค.นี้ 

 โดยเป็นการจ่ายเยียวยาให้กับลูกจ้าง ช่วยเหลือ เยียวยา และบรรเทาความเดือดร้อน แก่ผู้ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระในกิจการสถานบันเทิง อาทิ ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐตามข้อกำหนดฉบับที่ 39  ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2558

โดยคุณสมบัติของกลุ่มเป้าหมาย ครอบคลุมกลุ่ม ผู้ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระในกิจการสถานบันเทิงที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ ทั้งนี้ในส่วนของผู้ประกอบอาชีพอิสระและยังไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ควรมีการกำหนดระยะเวลาในการลงทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ให้เหมาะสมต่อการขอรับสิทธิ์ตามโครงการด้วย ทั้งนี้สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุเกิน 65ปี ซึ่งเป็นกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ไม่เข้าขายเป็นผู้ประกันตนตาม 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เห็นควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามความเหมาะสมต่อไป

 

 กรรับรองกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการเยียวยา สปส. ควรพิจารณา หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถให้กรรับรองผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 ที่จะได้รับสิทธิ์จากโครงการ นอกเหนือจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ เพื่อให้ครอบคลุม กลุ่มผู้ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระในสถานบันเทิงๆ ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยเห็นควรให้สำนักงานประกันสังคมหารือร่วมกับสมาพันธ์/สมาคมอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีการขึ้นทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นหน่วยงานรับรองเพิ่มเติม และกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการที่เหมาะสมและชัดเจน เพื่อให้กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถดำเนินการเพื่อขอรับสิทธิ์ตามโครงการได้

ในส่วนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ สำนักงานประกันสังคมควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการรับสิทธิ์จากโครงการให้ผู้ประกันตนและผู้ประกอบอาชีพอิสระในกิจการสถานบันเทิงๆ ได้รับรู้และเกิดความเข้าใจในวิธีการได้รับสิทธิ์ที่ชัดเจน เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างครอบคลุม นอกจากนี้ ควรมีการประชาสัมพันธ์ถึงสิทธิ์ของผู้ประกันตนตามมาตรา33ในกิจการสถานบันเทิงฯ ซึ่งจะได้รับการเยียวยาภายใต้โครงการนี้ และได้รับสิทธิ์จากระบบประกันสังคมจากประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยร้อยละ 50%ของฐานเงินเดือน แต่ไม่เกิน7,500บาทต่อคน เพื่อให้เกิดความชัดเจนด้วย