โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด “ชุมพร-ตาก-นราธิวาส-น่าน-พะเยา-เพชรบุร-แม่ฮ่องสอน-สมุทรสงคราม”

วันนี้(17 ธ.ค.64) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน ๘ ราย ดังนี้

 

๑. นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดชุมพร สํานักงานปลัดกระทรวง

 

 

๒. นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๓. นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดนราธิวาส สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๔. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดน่าน สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๕. นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคํา รองอธิบดีกรมการปกครอง ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๖. นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๗. นายเชษฐา โมชิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สํานักงานปลัดกระทรวง

 

๘. นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สํานักงานปลัดกระทรวง

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด