กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่และถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย จำนวน 1 แสนโดส เพื่อทรงใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

วันนี้(17 ธ.ค.64) เวลา 13.35 น. ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ห้องพิธี ตำหนักพิมานมาศ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พระราชทานพระวโรกาสให้ นายชวัช อรรถยุกติ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ นำนายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โอกาสนี้ ทูลเกล้าฯ ถวายของที่ระลึก

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ภาพเสือ แก่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เพื่อเป็นที่ระลึกด้วย 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

 

จากนั้น เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ทูลเกล้าฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดถวาย จำนวน 1 แสนโดส เพื่อทรงใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

ในการนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานวัคซีนซิโนฟาร์มดังกล่าวแก่ นายแพทย์ยุทธ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. เพื่อให้หน่วยแพทย์ พอ.สว.ซึ่งมีความพร้อมของทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศ นำไปฉีดแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงต่อไป

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

จากนั้น เวลา 14.17 น. เสด็จไปยังโครงการเขตนวัตกรรมเภสัชศาสตร์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในบริเวณตำหนักพิมานมาศ ทรงนำเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยดูงาน พร้อมกับทรงติดตามความคืบหน้าโครงการสนองพระดำริ ในการเป็นศูนย์รวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์ครบวงจร

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ตั้งแต่การวิจัยคิดค้น การทดลอง การศึกษาระดับคลินิค และการผลิตระดับอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย มีพื้นที่ 150 ไร่ ประกอบด้วยอาคารต่างๆ เช่น อาคารปฏิบัติการวิจัย สำหรับให้นักวิจัยคิดค้นและพัฒนาสูตรตำรับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ซึ่ง ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้พระราชทานพระนโยบายในการดำเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดงานวิจัยเข้าสู่กระบวนการผลิตที่สามารถนำมาใช้ได้ในมนุษย์ พัฒนาเภสัชภัณฑ์ 

  กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

ตลอดจนเชื่อมโยงความรู้และประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการผลิตเภสัชภัณฑ์กับนานาชาติ เพื่อให้ประเทศไทยผลิตเภสัชภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ด้วยตนเอง อาคารโรงงานต้นแบบผลิตเภสัชภัณฑ์ปราศจากเชื้อ ซึ่งเป็นอาคารผลิตยาต้นแบบ เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการศึกษาวิจัยสูตรตำรับยาเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ ต่อยอดสู่การผลิตในระดับรุ่นทดลองผลิต รวมถึงศึกษาคุณภาพผลิตภัณฑ์และควบคุมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP มีเครื่องจักรระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยา 2 ส่วน คือ 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ส่วนเครื่องจักรและระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยาเม็ดแบบการตอกโดยตรง สามารถตอกอัดยาเม็ดต่อเนื่อง 9,000 เม็ดต่อชั่วโมง รองรับการผสมวัตถุดิบทั้งในอุตสาหกรรมยา อาหาร และเคมีภัณฑ์ ปัจจุบันสามารถผลิตยาเพื่อรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อีกทั้งยังมีการผลิตยาเพื่อใช้ในโรงพยาบาลตำรับอื่นๆ เช่น ยาพาราเซตามอล และวิตามินรวมสำหรับบำรุงร่างกาย 

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

และส่วนเครื่องมือเครื่องจักรและระบบสนับสนุนสำหรับการทดลองผลิตยากึ่งแข็ง เพื่อรองรับการผลิตตำรับยากึ่งแข็งในรูปแบบเจล ครีม โลชั่น ที่มีความหนืดสูงถึง 7,000 เซนติพอยส์ ปัจจุบันสามารถผลิตยูเรียครีมเพิ่มความชุ่มชื้นผิวหนังให้กับผู้ป่วยมะเร็งที่ให้ยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมีแผนผลิตครีมต้านเชื้อราในกลุ่มวิทฟิลด์ ออยเมนต์ รวมถึงอัลตราซาวด์เจล สำหรับใช้ตรวจอัลตราซาวด์ภายในโรงพยาบาลในอนาคต นอกจากนี้ ยังมีโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริ ที่จัดสร้างขึ้นตามพระดำริในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม

กรมพระศรีสวางควัฒนฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ ทูตจีนในไทย ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม