ก.เกษตรฯ เตรียมเสนอ “โครงการส่งสุขปีใหม่ 2565” เป็นของขวัญปีใหม่ 2565

ก.เกษตรฯ เตรียมเสนอ “โครงการส่งสุขปีใหม่ 2565” เป็นของขวัญปีใหม่ 2565

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอ “โครงการส่งสุขปีใหม่ 2565” เข้า ครม. เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 แก่เกษตรกรและประชาชน

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา "โครงการส่งความสุขปีใหม่ 2565" มอบให้เกษตรกรและประชาชน ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้น โดยการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้เพิ่ม และลดรายจ่ายครัวเรือน ให้กับเกษตรกรและประชาชน

โดยเฉพาะในสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเป็นการส่งมอบความสุข จากการเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตรที่สวยงาม พร้อมกับได้รับความรู้ทางด้านการเกษตร ดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 ที่ให้ทุกส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ เร่งพิจารณาแผนงาน/โครงการในความรับผิดชอบที่สมควรจะดำเนินการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 ให้แก่ประชาชนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

โดย ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมการจัดทำโครงการมอบของขวัญให้แก่เกษตรกรและประชาชน เพื่อแสดงออกถึงไมตรีจิต ความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมืออันดีในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรไปพร้อมกันทั้งภาคประชาชน เกษตรกร ภาครัฐและเอกชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เตรียมของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนไทย 

โครงการส่งความสุขปีใหม่ มอบให้เกษตรกร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้

1. เพิ่มสุขปีใหม่ เที่ยวทั่วไทย สุขใจไปกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบ่งเป็น 2 กิจกรรมย่อย คือ

  • เปิดสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้ประชาชนเข้าชมฟรี/ลดค่าบริการในช่วงเทศกาล อาทิ การเปิดศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต้อนรับนักท่องเที่ยว เปิดสถานที่ให้เกษตรกรเข้ามาจำหน่ายสินค้า เปิดให้เยี่ยมชมนิทรรศการวันดินโลก ชมสวนดอกไม้ และทุ่งทานตะวัน ลดค่าบริการเข้าชมฟาร์มโคนมไทย - เดนมาร์ค จังหวัดสระบุรี เปิดพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ประชาชนเข้าชม และกิจกรรมฉายภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร และเส้นทางสืบสาน รักษาต่อยอด Wisdom Farm เปิดแหล่งท่องเที่ยวสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เป็นต้น
  • เปิดสถานที่ราชการ ปรับภูมิทัศน์รองรับนักท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมช่วงเทศกาล และแจกพันธุ์ไม้ อาทิ จุดบริการ ศูนย์วิจัยข้าว 3 แห่ง (จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่และสกลนคร) โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ 1 แห่ง (จังหวัดชุมพร) และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 แห่ง เป็นต้น

2. จัดหาสินค้าดีมีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชน และเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร

ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ การจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรราคาพิเศษ ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์ ประมง พืช ผัก และผลผลิตทางการเกษตร อาทิ ไข่ไก่ กาแฟพรีเมี่ยม มะคาเดเมียนัทอบเกลือ และน้ำผลไม้จาโบติกาบา เป็นต้น จำหน่ายชุดของขวัญด้วยสินค้าจากงานวิจัย (นวัตกรรมอาหาร และนวัตกรรมสุขภาพและความงาม) อาทิ

เครื่องดื่มข้าวสินเหล็ก คอลลาเจนสกัดจากหอยเป๋าฮื้อ เซรั่มจากสารสกัดดอกไม้เหลือง และชุดบำรุงผิวหน้าจากสารสกัดจากข้าวหอมมะลิแดง และจำหน่ายสินค้าคุณภาพราคาพิเศษ จากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บริการ ณ จุดจำหน่ายของหน่วยงานในพื้นที่ส่วนกลาง และภูมิภาค และจำหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ เช่น www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com www.ortorkor.com www.dgtfarm.com www.coopshopth.com เป็นต้น