เปิดแฟ้ม ครม.14 ธ.ค.นายกฯถกหาทางออก”นิคมฯจะนะ” - รับมือโควิด “โอมิครอน”

เปิดแฟ้ม ครม.14 ธ.ค.นายกฯถกหาทางออก”นิคมฯจะนะ” - รับมือโควิด “โอมิครอน”

“ประยุทธ์” นั่งหัวโต๊ะประชุม ครม.14 ธ.ค.ถกวาระสำคัญหาทางออกนิคมฯจะนะ รับทราบสถานการณ์โควืด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนเพิ่มเติม รับทราบมติศบค.ผ่อนคลายมาตรการรับเทศกาลปีใหม่ เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวัง ครม.รับทราบเป้าหมายนโยบายการเงิน กม.เลือกตั้งซ่อมชุมพร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรวม.กลาโหม เป็นประธาน ในวันนี้ (14 ธ.ค.) จะมีการหารือกันถึงประเด็นสำคัญที่สังคมกำลังจับตาโดยเรื่องแรกจะหารือกันในเรื่องโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ "เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต" จ.สงขลา ที่มีผู้ชุมนุมมาคัดค้านโครงการและปักหลักค้างที่บริเวณใกล้ทำเนียบรัฐบาลมาแล้วกว่าสัปดาห์ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลยุติโครงการดังกล่าว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในวันนี้จะหารือกับ ครม.รวมทั้งจะหารือกับคณะกรรมการตรวจ สอบข้อเท็จจริงฯ โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พลังงาน เป็นประธานว่าจะหาทางออกเรื่องนี้อย่างไร 

เบื้องต้นนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่ารัฐบาลคงจะยกเลิกโครงการไม่ได้ เพราะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ แต่จะหาแนวทางที่จะยอมรับได้ทุกฝ่ายเช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม การทำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ (EHIA) รวมทั้งการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในโครงการใหม่โดยเพิ่มการมีส่วนร่วมของท่องถิ่น เป็นต้น

นอกจากนี้ ครม.จะหารือและรับทราบสถานการณ์โควิด-19 ที่ล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน เดินทางมาจากต่างประเทศเพิ่มเป็น 8 ราย และรอยืนยันผลอีก 3 ราย ขณะที่ในต่างประเทศมีการระบาดของโอมิครอนในกว่า 60 ประเทศ และมีผู้เสียชีวิตรายแรกจากสายพันธุ์นี้ที่ประเทศอังกฤษ โดยนายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสในการประชุม ครม.สั่งการให้กระทรวงต่างๆเฝ้าระวังการระบาดโควิด-19 ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ที่จะมีการเดินทางและรวมตัวของคนจำนวนมาก 

สำหรับวาระ ครม.เพื่อพิจารณาที่น่าสนใจได้แก่ กระทรวงเกษตรกรฯเสนอร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาธิปไตยแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจนีว่าด้วยความร่วมมือด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช


กระทรวงสาธารณสุขเสนอหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาหนดค่าใช้จ่ายในการดาเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ (ฉบับท่ี 3) 

การจัดทำโครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่ อาศยั ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)

กระทรวงการคลังเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจำปี 2564

สทนช.เสนอขออนุมัติแผนหลักการพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบ 


ผลการดาเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่องการป้องกันและตรวจสอบการบุกรุก ที่ดินของรัฐและแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ทาการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์

วาระเพื่อทราบ ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุนของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง วุฒิสภา

แนวทางปฏิบัติสาหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 โดยอนุโลม

สำนักงาน ก.ก.ต.เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพร เขตเลือกตั้งที่ 1และจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตาแหน่งที่ว่าง พ.ศ...

รายงานผลการให้บริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 และประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การขน สางมวลชนกรุงเทพ และรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจำปีงบประมาณ 2563 ของการรถไฟแห่งประเทศ ไทย

สรุปผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม คร้ังที่ 16 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น