เปิดแฟ้ม ครม. 7 ธ.ค. นายกฯถก ครม.รับมือ โอมิครอน - จับตาเยียวยาสถานบันเทิง

เปิดแฟ้ม ครม. 7 ธ.ค. นายกฯถก ครม.รับมือ โอมิครอน - จับตาเยียวยาสถานบันเทิง

นายกฯประชุม ครม.ถกสถานการณ์โอมิครอน เน้นย้ำมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันการระบาดในประเทศ หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก จ่อเคาะหลักเกณฑ์เยียวยาผู้ประกอบการสถานบันเทิง นักดนตรี ลูกจ้าง รับทราบมติ ศบศ.วีซ่าLTR ดึงต่างชาติรายได้สูงเข้าไทย

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ในวันนี้ (7 ธ.ค.) ครม.จะรับทราบรายงานและสถานการณ์การเฝ้าระวังโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทยหลังจากวานนี้  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขแถลงพบผู้ติดโควิดสายพันธุ์โอมิครอนรายแรก เป็นชายชาวอเมริกัน เดินทางมาจากประเทศสเปน เข้าไทยในรูปแบบ test and go 

ทั้งนี้คาดว่าจะมีการหารือถึงการเตรียมความพร้อมหากมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศไทย หลังจากประเทศที่พบผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มที่จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรวดเร็วแม้จะไม่มีผู้ป่วยที่อาการรุนแรง 

กระทรวงแรงงาน จะเสนอ แนวทางการเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรี และผู้ประกอบการสถานบันเทิง ผับ คลับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ทั้งมาตรา 33 และมาตรา 40 รวมทั้งเยียวยาเจ้าของสถานประกอบการ 

นอกจากนี้ที่ประชุมจะรับทราบผลการประชุมของ ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มีมาตรการสำคัญคือ  มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ประเทศไทย ตามข้อเสนอของ  สศช.และทีมปฏิบัติการเชิงรุกฯ ที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบในหลักการไปเมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา

โดยมีการกำหนดประเภทการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้พำนักระยะยาว (Long-term resident visa: LTR) โดยกระทรวงมหาดไทยเสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่คนต่างด้าว รวมถึงมาตรการอื่นๆ 

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ 

- กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 บีและ 1 บีเอ็ม เพื่อทํา เหมืองแร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางลำเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่รักษา ความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตร ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี 3 ลำดับ

- กระทรวงร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting - GRB : A Practical Handbook)

- ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด 

- กระทรวงการคลังร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และ ร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. รวม 2 ฉบับ 

- ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

- กระทรวงการต่างประเทศเสนอการจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund) ของสหประชาชาติ 

วาระเพื่อทราบที่น่าสนใจ เช่น กระทรวงพาณิชย์เสนอร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้า ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับ สินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564

- กระทรวงการคลังเสนอรายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่3 ปี 2564 

- กระทรวงพลังงานเสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่39  และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

- รายงานผลการดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อ ลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564  (อก.)

- พาณิชย์เสนอ ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic ministers: AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง 

- สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วน เพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership ministerial Meeting) (พน.) ลำดับ ๗ สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ศอบต.)