ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดให้ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (ทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก) กรุงเทพมหานคร ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ประกาศจากกระทรวงคมนาคม เรื่องกำหนดให้ ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (ทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก) กรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ.2564

 

 

คณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณาตามเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานการลงทุนออกแบบก่อสร้างบริหารจัดการให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก (ทางด่วนศรีรัชวงแหวนรอบนอก) กรุงเทพมหานคร ระหว่างบริษัทคู่สัญญาและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วจึงกำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ.2564"

 

ข้อ 2 ประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ.2559 ลงวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559

 

 

ข้อ 4 ให้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ

 

ข้อ 5 ให้รถตามบัญชีประเภทของรถที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษท้ายประกาศกระทรวงคมนาคมนี้เป็นรถที่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ

 

ข้อ 6 ให้รถตามบัญชีประเภทของรถที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษท้ายประกาศกระทรวงคมนาคมนี้ เป็นรถที่ได้รับการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ

 

ข้อ 7 ค่าผ่านทางพิเศษไม่เกินอัตราค่าผ่านทางพิเศษท้ายประกาศกระทรวงคมนาคมนี้

 

ข้อ 8 ผู้ใช้ทางพิเศษศรีรัช - วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร ที่จะเข้าใช้ทางพิเศษศรีรัช (ทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ - บางโคล่ และสายพญาไท - ศรีนครินทร์) และทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางพิเศษสายดินแดง - ท่าเรือ สายบางนา - ท่าเรือ และสายดาวคะนอง - ท่าเรือ) ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ณ สถานที่จัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางซื่อ 2 ตามอัตราที่ประกาศกระทรวงคมนาคมกำหนดให้ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ

 

ข้อ 9 ผู้ใช้รถบนทางพิเศษต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ณ สถานที่จัดเก็บตามที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยกำหนด

 

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

 

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

 

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

 

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564

 

ประกาศขึ้นราคา "ทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก" เริ่ม 15 ธ.ค.2564