เช็คแผน กทม.ลุยตรวจชุมชน "ชาวแอฟริกัน" จับตาโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"

เช็คแผน กทม.ลุยตรวจชุมชน "ชาวแอฟริกัน" จับตาโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"

เปิดแผน กทม.เพิ่มจำนวนวันกักตัว "กลุ่มเสี่ยง" จากทวีปแอฟริกา ตรวจเข้ม RT-PCR-ชุมชนชาวแอฟริกัน เฝ้าระวังโควิด สายพันธุ์ "โอไมครอน" ระบาด

วันที่ 2 ธ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ตามที่พบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19สายพันธุ์ใหม่ "โอไมครอน" ในหลายประเทศ และประเทศไทยมีคำสั่งระงับการเดินทางเข้าของผู้ที่มาจากประเทศที่มีการระบาด กทม.ได้ติดตามและเฝ้าระวังโควิดสายพันธุ์โอไมครอนอย่างใกล้ชิด โดยสำนักนามัย กทม.ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดสายพันธุ์โอไมครอนและได้ปรับมาตรการการป้องกันควบคุมโรคโควิดสำหรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรจากทวีปแอฟริกา โดยมีการเพิ่มจำนวนวันกักตัว วันคุมไว้สังเกตและการห้ามเข้าประเทศ และต้องตรวจ RT-PCR 3 ครั้ง วันที่ 0-1 , 5-6 , 12-13  

"กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่สำรวจตรวจสอบชุมชนที่มีชาวแอฟริกันอาศัยอยู่ หากมีผู้เดินทางเข้ามาใหม่จำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด และจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในชุมชนร่วมกันสอดส่องดูแล ไม่ให้มีคนแปลกหน้าเข้ามาอาศัยโดยพลการ"นายขจิต ระบุ

เช็คแผน กทม.ลุยตรวจชุมชน "ชาวแอฟริกัน" จับตาโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"

นายขจิต กล่าวต่อว่า ในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องระบบสาธารณสุขเพื่อรองรับการระบาดระลอกใหม่ที่อาจเกิดขึ้น ได้มีการเตรียมอุปกรณ์การแพทย์ สถานพยาบาล รวมไปถึงระบบที่จะควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงจำกัดโดยเร็วไม่กระจายไปเป็นพื้นที่กว้าง และการเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ได้ตามเป้าหมาย  ได้เตรียมความพร้อมยกระดับแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคล มาตรการทางสังคม อาทิ การสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง

นายขจิต กล่าวอีกว่า ในส่วนของสำนักการแพทย์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.กำหนด และบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการ Swab และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 อย่างเต็มกำลังและทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย 

เช็คแผน กทม.ลุยตรวจชุมชน "ชาวแอฟริกัน" จับตาโควิดสายพันธุ์ "โอไมครอน"

ปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19 ทั้งตัวเอง และครอบครัว กทม.ขอให้ประชาชนปฏิบัติตนตามแนวคิดเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for COVID-19) 10 ข้อ ดังนี้ 

1.ออกจากบ้านเมื่อจําเป็นเท่านั้น 

2.เว้นระยะห่างจากคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร ในทุกสถานที่

3.สวมหน้ากากอนามัยและทับด้วยหน้ากากผ้าตลอดเวลา ทั้งที่อยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน 

4.ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่หรือแจลแอลกอฮอล์ทุกครั้ง ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม ไอจาม หรือสัมผัสวัตถุ/สิ่งของ ที่ใช้ร่วมกัน 

5.หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จําเป็น

6.ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มีโรคเรื้อรัง หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน เว้นแต่จําเป็น(น้อยครั้งและใช้เวลาสั้นที่สุด) 

7.ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 

8.แยกของใช้ส่วนตัวทุกชนิด ไม่ควรใช้ของร่วมกับผู้อื่น 

9.เลือกทานอาหารที่ร้อนหรือปรุงสุกใหม่ ควรทานอาหารแยกสํารับ หากทานร่วมกันให้ใช้ช้อนกลางส่วนตัว 

10.หากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง เช่น สัมผัสผู้ที่อาจติดเชื้อ หรือมีอาการ ควรได้รับการตรวจด้วย ATK บ่อยๆ เพื่อยืนยันว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ หรือไปรับการตรวจรักษาที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

ในส่วนของผู้ประกอบการ แนะนำให้ดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 1.Covid Free Environment ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดโควิด องค์กรต่างๆ มีระบบระบายอากาศ สุขอนามัย สะอาดปลอดภัย เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมทุก 1-2 ชั่วโมง 

2.Covid Free Personnel ด้านผู้ประกอบการ/พนักงานปลอดโควิด ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ คัดกรองความเสี่ยงพนักงานทุกวันด้วยระบบไทยเซฟไทย และตรวจ ATK ทุกสัปดาห์  

3.Covid Free Customer ด้านผู้ใช้บริการ/ลูกค้าปลอดโควิด ให้คัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านด้วยแพลตฟอร์ม “ไทยเซฟไทย” หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ทางราชการกำหนด และแสดง green card สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือแสดง yellow card สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อ หรือมีผล ATK เป็นลบภายใน 7 วัน