สังกะสี เมตริกตันละ 112,910.00 ทองคำ กรัมละ 1,956.13

สังกะสี เมตริกตันละ 112,910.00 ทองคำ กรัมละ 1,956.13

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564

ประกาศราคาแร่     
     
    (บาท / หน่วย)
1.สังกะสี เมตริกตันละ 112,910.00
2.ทองคำ กรัมละ 1,956.13
3.โลหะสังกะสี เมตริกตันละ 112,020.00
4.โลหะแคดเมียม เมตริกตันละ 96,810.00
     
โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.  ของวันที่ 1 ธันวาคม 2564  เป็นต้นไป
     
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2564  
     
ที่มา :  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่  
     
     

สังกะสี เมตริกตันละ 112,910.00 ทองคำ กรัมละ 1,956.13