บลจ.กรุงไทย เปิดเสนอขาย 3 กองทุนใหม่ เตรียมวางแผนลดหย่อนภาษี

บลจ.กรุงไทย เปิดเสนอขาย 3 กองทุนใหม่ เตรียมวางแผนลดหย่อนภาษี

บลจ.กรุงไทย เปิดเสนอขาย 3 กองทุนใหม่ จับเทรนด์กระแสรักษ์โลก 2 กองทุน และจับจังหวะเศรษฐกิจเอเชียที่กำลังฟื้นตัวสร้างโอกาสเสริมพอร์ตอีก 1 กองทุน โดยมุ่งเน้นกองทุนประเภท SSF และ RMF เพื่อเจาะกลุ่มนักลงทุนที่สนใจการวางแผนภาษีในช่วงสิ้นปี

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย จำกัด (มหาชน)หรือ KTAM  เปิดเผยว่า บลจ.กรุงไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้เกิดวินัยการออม การลงทุนที่ดี และการวางแผนภาษีที่ถูกต้องในช่วงเทศกาลวางแผนภาษีปลายปีเช่นนี้ บลจ.กรุงไทย จึงเปิดเสนอขาย 3 กองทุนใหม่ ได้แก่ กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-ASIAG-SSF) กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-CLIMATE-SSF) และกองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-CLIMATE RMF) โดยทั้ง 3 กองนี้มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์นักลงทุนในด้านการส่งเสริมการออมและการวางแผนรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

KTAM มุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หลากหลายตอบโจทย์ความต้องการให้ครอบคลุม ทุกความต้องการของนักลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในธีมใหม่ เช่น Global Climate Change และการลงทุนในหุ้นเอเชียที่ได้รับผลบวกจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก”

กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-ASIAG-SSF) กองทุนนี้มีนโยบายเน้นการลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JP Morgan Funds (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share class) “I” ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนรวมหลักนั้น จะเน้นการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) โดยลงทุนส่วนใหญ่ในบริษัทที่มีธุรกิจที่ได้รับประโยชน์หรือเกี่ยวข้องกับการเติบโตในเศรษฐกิจเอเชียภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับการเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว

ส่วนกองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-CLIMATE-SSF) และกองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-CLIMATE RMF) เป็นกองทุนที่เพิ่มโอกาสทำกำไรเมื่อโลกกำลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยทั้งสองกองทุนมีนโยบายลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder ISF Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (Share Class) “C” ในสกุลเงิน USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งกองทุนหลักนั้นมีวัตถุประสงค์การลงทุนมุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนหลักมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ (Climate Change) หรือจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ 

โดยกองทุนทั้ง 3 นี้ นอกจากจะมีนโยบายการลงทุนที่สอดคล้องกับธีมการลงทุนที่เป็นเมกะเทรนด์โลกแล้ว ยังเป็นกองทุนที่นักลงทุนสามารถนำเงินลงทุนไปใช้ในการวางแผนรับสิทธิลดหย่อนภาษีได้อีกทางหนึ่งด้วย  โดยกองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change เพื่อการเลี้ยงชีพ (KT-CLIMATE RMF) จะเปิด IPO ในระหว่างวันที่ 1-9 ธันวาคม 2564 นี้ ส่วน กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-CLIMATE-SSF) และกองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ ชนิดเพื่อการออม (KT-ASIAG-SSF) เริ่มเสนอขายตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ ยังสามารถชำระผ่านบัตรเครดิต KTC หรือใช้คะแนน KTC FOREVER ทุกๆ 1,000 คะแนน แทนเงินลงทุน 100 บาท ได้ด้วย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่ บลจ. กรุงไทยและบัตรเครดิต KTC กำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ www.ktam.co.th หรือ บลจ.กรุงไทย โทร. 02-686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี) 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์