"ผบ.ทร." ตรวจเยี่ยม "ฐานทัพเรือพังงา" บำรุงขวัญ-ดูแลสวัสดิการกำลังพล

"ผบ.ทร." ตรวจเยี่ยม "ฐานทัพเรือพังงา" บำรุงขวัญ-ดูแลสวัสดิการกำลังพล

ผู้บัญชาการทหารเรือและนายกสมาคมภริยาทหารเรือ ตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังพล ฐานทัพเรือพังงา พร้อมดูแลด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพกำลังพลและครอบครัวอย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. พลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย  ผู้บัญชาการทหารเรือ และคณะนายทหารระดับสูงของกองทัพเรือ ได้เดินทาง ไปตรวจเยี่ยม ฐานทัพเรือพังงา  ทัพเรือภาคที่ 3 ตำบลทับละมุ อำเภ ท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่กำลัง ซึ่งฐานทัพเรือพังงา นั้น เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพเรือ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มีหน้าที่ในการส่งกำลังบำรุงแก่กำลังทางเรือของกองทัพเรือที่ออกปฏิบัติการในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน  รวมทั้งดำเนินการด้านการกิจการพลเรือน การควบคุมเรือพาณิชย์ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับภาครัฐและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ 

"ผบ.ทร." ตรวจเยี่ยม "ฐานทัพเรือพังงา" บำรุงขวัญ-ดูแลสวัสดิการกำลังพล

ผู้บัญชาการทหารเรือ  ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ว่า ท่านทั้งหลายคือหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย  และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน  การคุ้มครองและรักษาความปลอดภัยให้กับเรือประมง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล การให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชน รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในทะเล  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์  จึงนับว่าเป็นตัวแทนของกองทัพเรือ  ที่ได้สร้างชื่อเสียงจนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปทำให้ประชาชนมีความเข้าใจในภารกิจของทหารเรือดียิ่งขึ้น

"ผบ.ทร." ตรวจเยี่ยม "ฐานทัพเรือพังงา" บำรุงขวัญ-ดูแลสวัสดิการกำลังพล

"ในฐานะที่ท่านทั้งหลาย  เป็นตัวแทนของกองทัพเรือ ซึ่งจะต้องเสียสละความสุขส่วนตนมาปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  จากต้นสังกัดและครอบครัว ผมจึงขอเป็นตัวแทนข้าราชการกองทัพเรือ  ขอบคุณทุกท่าน" ผบ.ทร. กล่าว

ในโอกาสนี้    ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3   รวมถึงการจัดการระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่   เพื่อสำรวจสภาพความเป็นอยู่ที่พักอาศัยของกำลังพลกองทัพเรือ และรับฟังสภาพปัญหาที่พักอาศัย ซึ่งผู้บัญชาการทางเรือได้ให้ความสำคัญอันจะนำไปสู่การเร่งซ่อมแซมและปรับปรุงสภาพที่พักของข้าราชการกองทัพเรือในทุกพื้นที่ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อที่ 3 ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตและบำรุงขวัญกำลังใจกำลังพล ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ด้าน  นางศิริรัตน์  นิลสมัย  นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ซึ่งร่วมคณะผู้บัญชาการทหารเรือ ในการตรวจเยี่ยมหน่วยกองทัพเรือในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามัน โดยเมื่อวานนี้ได้ร่วมกับ  ผู้บัญชาการทหารเรือ คณะทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพเรือ และคณะผู้บริหารของสมาคมภริยาทหารเรือ  ปล่อยเต่าทะเล ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลกองทัพเรือ ฐานทัพเรือพังงา ได้อนุบาลไว้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ พันธุ์เต่าทะเล กลับคืนสู่ธรรมชาติ   บริเวณหน้าชายหาดในพื้นที่กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 แหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  สำหรับในวันนี้ คณะของนายกสมาคมภริยาทหารเรือ  ได้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดย เดินทางไปเยี่ยมเยียน ครอบครัวของข้าราชการ ทัพเรือภาคที่ 3  พร้อมทั้งบำรุงขวัญ และมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นให้แก่ครอบครัวและบุตรข้าราชการที่ป่วยติดเตียง ในอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง ก่อนเดินทางไปมอบสิ่งของและทำกิจกรรมที่สถานสงเคราะห์บ้านเด็กตะวันฉาย ที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โดยการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับชีวิตครอบครัวปกติและส่งเสริมให้เด็กได้รับการศึกษา  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของสมาคมภริยาทหารเรือ  ในการดูแลสวัสดิภาพแก่ครอบครัวกำลังพลกองทัพเรือ รวมถึงการดำเนินการด้านสาธารณประโยชน์ต่างๆ แก่สังคมตลอดอย่างต่อเนื่อง