"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ "บัตร 2 ใบ" เข้าคูหากากบาท

"เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ "บัตร 2 ใบ" เข้าคูหากากบาท

ทำความเข้าใจก่อนเข้าคูหา "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย. 64 รับบัตร 2 ใบ แต่ละใบใช้ทำอะไรบ้าง พร้อมวิธีกากบาทให้ถูกต้องไม่ใช่สิทธิ์สูญเปล่า

วัน "เลือกตั้ง อบต." อาทิตย์ที่ 28 พ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้จะต้องทำความเข้าใจ วิธีใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. 2564 ที่จะต้องมีการกากบาทลงในบัตร 2 ใบ และกติกาอื่นๆ ที่ต้องทำความเข้าใจก่อนเข้าคูหา

โดย "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" สรุปวิธีการลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในครั้งนี้ เพื่อเตรียมตัวลงคะแนนเลือกตั้งให้ถูกต้อง ไม่เสียสิทธิไปฟรีๆ ดังนี้

 

 1. เตรียมตัวใช้สิทธิเลือกตั้ง อย่าลืมเอกสารสำคัญ 

- เมื่อไปถึงสถานที่เลือกตั้ง สามารถตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่จากบัญชีรายชื่อที่ประกาศไว้หน้าที่หน่วยเลือกตั้ง

- ยื่นหลักฐานแสดงตน ได้แก่ "บัตรประชาชน" หรือบัตรประชาชนที่หมดอายุ หรือหลักฐานอื่นของทางราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย และหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตร

- ลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วมือในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ต้นขั้วบัตรเลือกตั้ง

- รับบัตรเลือกตั้ง และหลักฐานแสดงตน เพื่อไปลงคะแนนในคูหา

 2. รับบัตร 2 ใบ 

สำหรับการไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ในครั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะได้รับบัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 ใบ ในการออกเสียงลงคะแนน ประกอบด้วย

- บัตรเลือกตั้งสีแดง สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “นายกองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมาย X ในช่องทำเครื่องหมาย ได้เพียงคนเดียว

\"เลือกตั้ง อบต.\" 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ \"บัตร 2 ใบ\" เข้าคูหากากบาท
ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ที่มา: กกต.)

 

- บัตรเลือกตั้งสีน้ำเงิน สำหรับลงคะแนนเลือกตั้ง “สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” ทำเครื่องหมาย X เลือกผู้สมัครรับเลือกตั้งได้ไม่เกินจำนวนที่พึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น  

\"เลือกตั้ง อบต.\" 28 พ.ย. 64 เช็ควิธีไปใช้สิทธิ รับ \"บัตร 2 ใบ\" เข้าคูหากากบาท

ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ที่มา: กกต.)

 3. กากบาทให้ถูกต้อง 

- จะต้องใช้เครื่องหมาย "กากบาท" ซึ่งมีลักษณะ X เพื่อลงคะแนน

- "บัตรสีแดง" เอาไว้ใช้เลือก "นายก อบต." ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ที่มีหมายเลข "นายก อบต." ไม่เกินหนึ่งหมายเลข

- "บัตรสีน้ำเงิน" เอาไว้ใช้เลือก "สมาชิกสภา อบต." ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำเครื่องหมายกากบาท X ภายใน "ช่องทำเครื่องหมาย" ไม่เกินจำนวนสมาชิกที่แต่ละเขตนั้นพึงมี 

- ในกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง "ไม่ประสงค์ลงคะแนน" เลือกตั้งผู้สมัครผู้ใดให้ทำเครื่องหมาย X ในช่อง "ไม่เลือกผู้สมัครใด" ด้านล่างของบัตรเลือกตั้ง

ทั้งนี้ ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาด ผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งต้อง "สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา" ที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้ง เว้นระยะห่างตามที่จัดไว้ และล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ตามจุดที่ให้บริการ

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และบริการข้อมูลสายด่วน 1444   

------------------------------

อ้างอิง: กกต.