ทรัพย์สิน 3 อธิการบดี “ราชภัฏฯ” จันทรเกษม 15 ล.-สุรินทร์ 41 ล.-กาญจน์ 6 ล.

ทรัพย์สิน 3 อธิการบดี “ราชภัฏฯ” จันทรเกษม 15 ล.-สุรินทร์ 41 ล.-กาญจน์ 6 ล.

เปิดทรัพย์สิน 3 อธิการบดีราชภัฏฯ “ราเชนทร์ เหมือนชอบ” จันทรเกษม 15 ล้าน “กนก โตสุรัตน์” สุรินทร์ 41 ล้าน “ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร” กาญจนบุรี 6 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหลายราย รายชื่อน่าสนใจเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) 3 แห่ง ได้แก่ นายราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างเป็นรองอธิการบดี ถึงอธิการบดี) นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มรภ.สุรินทร์ กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (ระหว่างปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี) และนายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี กรณีดำรงตำแหน่งครบ 3 ปี (เป็นอธิการบดี)

1.นายราเชนทร์ เหมือนชอบ อธิการบดี มรภ.จันทรเกษม แจ้งมีทรัพย์สิน 14,992,312 บาท ได้แก่ เงินฝาก 556,812 บาท เงินลงทุน 565,500 บาท ที่ดิน 3 ล้านบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 10.7 ล้านบาท (มีบ้านเดี่ยว ม.สราญสิริ ได้มาเมื่อวันที่ 27 ส.ค. 2561 มูลค่า 4.1 ล้านบาท) ยานพาหนะ 1.7 แสนบาท มีหนี้สิน 2,356,136 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,707,000 บาท เป็นเงินเดือนและเบี้ยประชุม 1,347,000 บาท เงินประจำตำแหน่ง 3.6 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 7.2 แสนบาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

นางพวงเพ็ญ เหมือนชอบ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 43,322 บาท เป็นเงินฝากทั้งหมด ไม่มีหนี้สิน ไม่มีรายได้ มีรายจ่ายรวม 6.5 แสนบาทเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีเงินฝาก 514 บาท

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 15,036,149 บาท หนี้สินทั้งสิ้น 2,356,136 บาท

ก่อนหน้านี้ ระหว่างปี 2551-2555 นายราเชนทร์ เป็นรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2555-2559 เป็นคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และปี 2560-2564 เป็นรองอธิการบดี ก่อนจะขึ้นเป็นอธิการบดีเมื่อเดือน ก.ค. 2564 ที่ผ่านมา

ทรัพย์สิน 3 อธิการบดี “ราชภัฏฯ” จันทรเกษม 15 ล.-สุรินทร์ 41 ล.-กาญจน์ 6 ล.

2.นายกนก โตสุรัตน์ อธิการบดี มรภ.สุรินทร์ แจ้งมีทรัพย์สิน 9,491,194 บาท ได้แก่ เงินฝาก 5,128,408 บาท เงินลงทุน 4,262,786 บาท ยานพาหนะ 1 แสนบาท ส่วนทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) ระบุว่า “มีไม่ถึงตามที่กำหนด” ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,810,000 บาท เป็นเงินเดือน/ประจำตำแหน่ง 1,341,600 บาท เงินบำนาญ 411,600 บาท ค่าเบี้ยประชุม/โครงการ 1 แสนบาท ค่าเงินปันผล/ดอกเบี้ย 10,000 บาท รายจ่ายรวม 4.4 แสนบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 2 แสนบาท ค่าอุปการะบุตร 2.4 แสนบาท

ส่วนนางวรากรณ์ โตสุรัตน์ คู่สมรส มีทรัพย์สิน 32,257,872 บาท ได้แก่ เงินฝาก 1,732,761 บาท เงินลงทุน 615,110 บาท ที่ดิน 25,310,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4.5 ล้านบาท ยานพาหนะ 1 แสนบาท ส่วนทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) ระบุว่า “มีไม่ถึงตามที่กำหนด” ไม่มีหนี้สิน มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 495,549 บาท เป็นเงินบำนาญ 295,419 บาท ค่าเช่าอาคาร 2 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 6 แสนบาท เป็นค่าอุปโภคบริโภค 2 แสนบาท ค่าอุปการะ 4 แสนบาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 41,749,066 บาท ไม่มีหนี้สิน

ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี 2560 นายกนก ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมาโดยตลอด ขณะที่นางวรากรณ์ เป็นข้าราชการบำนาญ มรภ.นครราชสีมา

ทรัพย์สิน 3 อธิการบดี “ราชภัฏฯ” จันทรเกษม 15 ล.-สุรินทร์ 41 ล.-กาญจน์ 6 ล.

3.นายณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดี มรภ.กาญจนบุรี มีทรัพย์สิน 1,768,473 บาท ได้แก่ เงินฝาก 49,273 บาท เงินลงทุน 275,600 บาท ยานพาหนะ 9 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 543,600 บาท มีหนี้สินรวม 647,251 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 1,455,600 บาท เป็นเงินเดือน 1,311,600 บาท เบี้ยประชุม 84,000 บาท ค่าตอบแทน 60,000 บาท มีรายจ่ายรวม 485,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 3.6 แสนบาท ค่าเล่าเรียนบุตร 85,000 บาท เงินบริจาค 40,000 บาท

นางเสาวลักษณ์ รัตนานนท์เสถียร คู่สมรส มีทรัพย์สิน 4,204,544 บาท ได้แก่ เงินฝาก 252,887 บาท ที่ดิน 3 แสนบาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,740,000 บาท ยานพาหนะ 115,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 1,796,656 บาท หนี้สินรวม 1,326,000 บาท มีรายได้รวมต่อปีโดยประมาณ 7 แสนบาท เป็นเงินเดือน 6 แสนบาท ค่าตอบแทน 1 แสนบาท มีรายจ่ายรวม 369,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2.4 แสนบาท ค่าเบี้ยประกัน 93,000 บาท ค่าอุปการะมารดา 36,000 บาท ส่วนบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แจ้งมีทรัพย์สิน 111,053 บาท ได้แก่ เงินฝาก 81,923 บาท สิทธิและสัมปทาน 29,130 บาท แจ้งมีรายจ่ายรวม 80,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว

รวมทั้งหมดมีทรัพย์สินทั้งสิ้น 6,084,070 บาท หนี้สินรวม 1,973,251 บาท

สำหรับนายณรงค์เดช เป็นอธิการบดี และปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมาตั้งแต่ปี 2556-ปัจจุบัน ส่วนนางเสาวลักษณ์ ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาโรบินสัน จ.กาญจนบุรี

ทรัพย์สิน 3 อธิการบดี “ราชภัฏฯ” จันทรเกษม 15 ล.-สุรินทร์ 41 ล.-กาญจน์ 6 ล.