"สหวิริยาสตีล" แต่งตั้ง "นาวา จันทนสุรคน" กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

"สหวิริยาสตีล" แต่งตั้ง "นาวา จันทนสุรคน" กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

บอร์ด สหวิริยาฯ อนุมัติแต่งตั้ง นายนาวา จันทนสุรคน ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและธุรกิจภายใต้ SSI Operating Company มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

วันที่ 22 พ.ย. 2564 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ได้มีมติรับทราบการพ้นจากตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ของนายวิน วิริยประไพกิจ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป

และอนุมัติแต่งตั้งให้นายนาวา จันทนสุรคน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส หัวหน้าสายธุรกิจ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) คนใหม่ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนและธุรกิจภายใต้ SSI Operating Company โดย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป


 

ทั้งนี้ นายนาวา จันทนสุรคน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านการค้า ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์บริหารงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในภาคธุรกิจต่างๆเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม นายวิน วิริยประไพกิจ ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และประธานคณะกรรมการจัดการ โดยมีบทบาทขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยธุรกิจต่างๆ และสำนักงานกลุ่ม ตามกลยุทธ์องค์กรในการสร้างธุรกิจใหม่ เสริมธุรกิจเดิม และเติมทุนทางธุรกิจให้เกิดผลกำไรอย่างยั่งยืนสำหรับกลุ่มบริษัท

"สหวิริยาสตีล" แต่งตั้ง "นาวา จันทนสุรคน" กรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่ ประวัติส่วนตัว นายนาวา จันทนสุรคน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ SSI (มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเมืองและการปกครอง (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารโครงการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร  หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Certification Program (DCP 104/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการการค้า หลักสูตรวิทยาการจัดการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 5 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (ปธส.8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีประสบการณ์ทำงาน ดังนี้ กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการจัดการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลส์ จำกัด ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานกลางเครือพิกุลทองล่ำซำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ มีการดำรงตำแหน่งด้านสังคม โดยเป็นประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะอนุกรรมาธิการการอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา นายกสมาคมเหล็กแผ่นรีดร้อนไทย