แจ้งด่วน "ผู้ประกันตน" รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น

แจ้งด่วน "ผู้ประกันตน" รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น

"ประกันสังคม" แจ้งด่วน "ผู้ประกันตน" รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งด่วน ถึงผู้ประกันตน รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น 
ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย ในสถานพยาบาลที่มีสติกเกอร์
“สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทำฟัน” เท่านั้น

กรณีถอนฟัน อุดฟัน ขุดหินปูน และผ่าฟันคุด สามารถใช้สิทธิได้
ในอัตราไม่เกิน 900 บาท/ปี

กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน

  • จำนวน 1-5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 1,300 บาท
  • จำนวนมากกว่า 5 ซี่ เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน1,500 บาท
  • กรณีใส่ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปาก
    -ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 2,400 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)
    -ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ในวงเงินไม่เกิน 4,000 บาท (ภายในระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียม)

แจ้งด่วน "ผู้ประกันตน" รีบใช้สิทธิทำฟัน ก่อนสิ้นปีเท่านั้น
 

ที่มาจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน