"นิพนธ์" ขับเคลื่อนแผนจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กระตุ้นการเบิกจ่ายภาครัฐ

"นิพนธ์" ขับเคลื่อนแผนจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กระตุ้นการเบิกจ่ายภาครัฐ

"รมช.มหาดไทย" เร่งขับเคลื่อนโครงการตามแผนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย กระตุ้นเร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ ชี้ต้องใช้งบประมาณให้ตรงจุด มีประสิทธิภาพ

20 พ.ย. 2564 ที่โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานกลั่นกรองแผนงานโครงการ อ.ก.บ.ภ.ภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร คณะทำงานช่วยอำนวยการฯ สำนักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

นายนิพนธ์ กล่าวว่า วันนี้มามอบนโยบาย พร้อมเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะถูกนำไปใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาวงเงินงบประมาณของจังหวัดในปีต่อไป  ซึ่งในระยะที่ผ่านมาหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  จึงควรให้ความสำคัญในการฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบ

โดยเฉพาะในภาคเกษตรและภาคบริการ โดยภาคเกษตรเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร การจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ภาคบริการให้หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นให้มากยิ่งขึ้น เช่น การจัดประชุม อบรม และสัมมนาในโรงแรมในพื้นที่จังหวัด  

และควรให้ความสำคัญกับโครงการที่สนับสนุนการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน เพื่อสร้างจิตสำนึกและลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนของประเทศอย่างจริงจัง ในการเตรียมความพร้อมการดำเนินการ ภายใต้แนวคิด "โครงการ 1 ข้าราชการ 1 ครัวเรือนยากจน" ที่เป็นนโยบายรัฐบาล และการจัดทำโครงการพัฒนาที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดเพื่อรองรับกรณีการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ 

 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ความสำคัญกับเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยรับงบประมาณ และการใช้จ่ายภาครัฐอื่นๆ เพื่อเร่งรัดมาตรการการเงินเพื่ออัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้เร็วที่สุดและกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ 

ดังนั้น ในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด จึงต้องคิดว่าทำอย่างไรจะใช้งบประมาณให้ตรงจุดได้มากที่สุด มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ้ำซ้อน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผลการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ จะได้สรุปเสนอรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์) ประธานคณะอนุกรรมการนโยบายการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดนพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป