6 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม" 5 ทุ่มถึงตี 3 งดเดินรถโดยสารสาธารณะ-การขนส่งสินค้า

6 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม" 5 ทุ่มถึงตี 3 งดเดินรถโดยสารสาธารณะ-การขนส่งสินค้า

"กรมการขนส่งทางบก" ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า เวลา 23.00 - 03.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด

"กรมการขนส่งทางบก" ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ และการขนส่งสินค้า เวลา 23.00 - 03.00 น. เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดฯ ห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ประกอบด้วย ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งมีผลไปถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

 

 

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 38) ขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดทุกจังหวัดยังคงห้ามออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

 

ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.พิจารณาปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดจำแนกตามระดับพื้นที่สถานการณ์โดยกำหนด พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เป็น 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด 39 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 23 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัดนั้น กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จึงได้มีคำสั่งขยายเวลาการบังคับใช้มาตรการการให้บริการรถโดยสารสาธารณะและการขนส่งสินค้าให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและคำสั่งของ ศบค.

 

โดยให้ผู้ประกอบการขนส่งในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ปฏิบัติ ดังนี้

 

การให้บริการรถโดยสารประจำทางในเส้นทางระหว่างจังหวัด เส้นทางหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทางที่มีท้องที่ทำการขนส่งทั่วราชอาณาจักร ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงงดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

ส่วนการให้บริการรถโดยสารประจำทาง เส้นทางหมวด 1 หมวด 4 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัด งดให้บริการเดินรถตั้งแต่เวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น

 

 

สำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในเขตพื้นควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังคงงดการขนส่งสินค้าในระหว่างเวลา 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่บุคคลที่มีความจำเป็นในการขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน

 

โดยต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ ได้แก่ ใบอนุญาตขับรถ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองการทำงาน และเอกสารรับรองความจำเป็นเกี่ยวกับสินค้าและการเดินทางของผู้ขนส่งสินค้าและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้มีผลต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ผู้ประกอบการขนส่งยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างต่อเนื่อง

 

โดยต้องตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานและผู้โดยสาร พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ให้บริการ มีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งและที่ยืน จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ ลดกระจกหน้าต่างเพื่อเพิ่มการระบายอากาศภายในรถ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในตัวรถ เช่น ราวจับ ที่จับบริเวณประตูรถ ที่นั่ง ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นประจำ

 

6 จว. "พื้นที่สีแดงเข้ม" 5 ทุ่มถึงตี 3 งดเดินรถโดยสารสาธารณะ-การขนส่งสินค้า

 

CR : กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม