เช็คเงื่อนไข กทม.เปิดบริการงานทะเบียน "คนต่างด้าว" 3 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"

เช็คเงื่อนไข กทม.เปิดบริการงานทะเบียน "คนต่างด้าว" 3 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"

กทม.เปิดให้บริการงานทะเบียน "คนต่างด้าว" 3 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา" พร้อมเช็คเงื่อนไขภายใต้มาตรการป้องกัน "โควิด" ระบาด

วันที่ 16 พ.ย. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ผู้ติดเชื้อรายใหม่มีจำนวนคงที่ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง และผู้ป่วยได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 เมื่อวันที่ 28 ต.ค.2564 ได้ให้สถานที่ กิจการ หรือกิจการที่ได้รับอนุญาต สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อาทิ มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล(Universal Prevention) มาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร (Covid Free Setting) 

เช็คเงื่อนไข กทม.เปิดบริการงานทะเบียน "คนต่างด้าว" 3 สัญชาติ "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"

รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยเคร่งครัด ประกอบกับสำนักทะเบียนกลาง มีหนังสือแจ้งให้ กทม.เปิดให้บริการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เพื่อให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.2564 เป็นต้นไป เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 

1.ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต เปิดให้บริการงานทะเบียน จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย สำหรับแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของคนต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายทะเบียน 50 สำนักงานเขต 

2.กำหนดจำนวนผู้รับบริการ (คิว) วันราชการปกติ (วันจันทร์ - วันศุกร์) ไม่เกิน 30 ราย/วัน และวันหยุดราชการ (วันเสาร์) ไม่เกิน 50 ราย/วัน เพื่อลดความหนาแน่นของคนต่างด้าวที่มารับบริการ โดยให้นายจ้างสถานประกอบการ ยื่นขอจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและจัดทำบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ด้วยระบบจองคิวออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ http//nonthaiidbkk bangkokgo.th ได้ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.64 เป็นต้นไป 

3.ใช้มาตรการแอปพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามที่ทางราชการกำหนด เช่น ไทยชนะ หมอชนะ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทนได้ 

4.ดำเนินการตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) พร้อมกับเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และให้เป็นไปตามแนวทางหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 

5.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงเหตุผลและความจำเป็นการให้บริการงานทะเบียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเข้าใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการ