ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ คำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 รวมถึงจังหวัดในพื้นที่สีแดงเข้ม พื้นที่สีแดง มีผล 16 พ.ย.นี้

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 21/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ตามที่ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังกล่าวออกไปอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ นั้น

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจตามความในข้อ 4 (2) ของคําสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กํากับ การปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

โดยคําแนะนําของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย จึงมีคําสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกําหนดฯ สําหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กําหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูงตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่งนี้

สําหรับพื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวจะเป็นไปตามบัญชีรายชื่อจังหวัดแนบท้ายคําสั่ง ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ที่ 18/2564 เรื่อง พื้นที่นําร่องด้านการท่องเที่ยวตามข้อกําหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2514

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคําสั่ง เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19

บัญชีรายชื่อจังหวัดที่กําหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ แนบท้ายคําสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 21/2564 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด รวมทั้งสิ้น 6 จังหวัด

1. จังหวัดตาก
2. จังหวัดนครศรีธรรมราช
3. จังหวัดนราธิวาส
4. จังหวัดปัตตานี
5. จังหวัดยะลา
6. จังหวัดสงขลา

  • พื้นที่ควบคุมสูงสุด รวมทั้งสิ้น 39 จังหวัด

1. จังหวัดกาญจนบุรี
2. จังหวัดขอนแก่น
3. จังหวัดจันทบุรี
4. จังหวัดฉะเชิงเทรา
5. จังหวัดชลบุรี (ยกเว้นอําเภอบางละมุง เมืองพัทยา อําเภอศรีราชา อําเภอเกาะสีชัง และ
อําเภอสัตหีบเฉพาะตําบลนาจอมเทียน และตําบลบางเสร่)
6. จังหวัดชุมพร
7. จังหวัดเชียงราย
8. จังหวัดเชียงใหม่ (ยกเว้นอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอดอยเต่า อําเภอแม่ริม และ
อําเภอแม่แตง)
9. จังหวัดตรัง
10. จังหวัดตราด (ยกเว้นอําเภอเกาะช้าง)
11. จังหวัดนครนายก
12. จังหวัดนครปฐม
13. จังหวัดนครราชสีมา
14. จังหวัดนครสวรรค์
15. จังหวัดนนทบุรี
16. จังหวัดปทุมธานี
17. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ยกเว้นตําบลหัวหิน และตําบลหนองแก)
18. จังหวัดปราจีนบุรี
19. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. จังหวัดพัทลุง
21. จังหวัดพิจิตร
22. จังหวัดพิษณุโลก
23. จังหวัดเพชรบุรี (ยกเว้นเทศบาลเมืองชะอํา)
24. จังหวัดเพชรบูรณ์
25. จังหวัดระนอง (ยกเว้นเกาะพยาม)
26. จังหวัดระยอง (ยกเว้นเกาะเสม็ด)
27. จังหวัดราชบุรี
28. จังหวัดลพบุรี
29. จังหวัดสตูล
30. จังหวัดสมุทรปราการ (ยกเว้นบริเวณพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ)
31. จังหวัดสมุทรสงคราม
32. จังหวัดสมุทรสาคร
33. จังหวัดสระแก้ว
34. จังหวัดสระบุรี
35. จังหวัดสุพรรณบุรี
36. จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ยกเว้นเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า)
37. จังหวัดอ่างทอง
38. จังหวัดอุดรธานี (ยกเว้นอําเภอเมืองอุดรธานี อําเภอบ้านดุง อําเภอกุมภวาปี อําเภอนายูง
อําเภอหนองหาน และอําเภอประจักษ์ศิลปาคม)
39. จังหวัดอุบลราชธานี

  • พื้นที่ควบคุม รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด

1. จังหวัดกาฬสินธุ์
2. จังหวัดกําแพงเพชร
3. จังหวัดชัยนาท
4. จังหวัดชัยภูมิ
5. จังหวัดบุรีรัมย์ (ยกเว้นอําเภอเมืองบุรีรัมย์)
6. จังหวัดแพร่
7. จังหวัดพะเยา
8. จังหวัดมหาสารคาม
9. จังหวัดแม่ฮ่องสอน
10. จังหวัดยโสธร
11. จังหวัดร้อยเอ็ด
12. จังหวัดลําปาง
13. จังหวัดลําพูน
14. จังหวัดเลย (ยกเว้นอําเภอเชียงคาน)
15. จังหวัดศรีสะเกษ
16. จังหวัดสิงห์บุรี
17. จังหวัดสุโขทัย
18. จังหวัดสุรินทร์
19. จังหวัดหนองคาย (ยกเว้นอําเภอเมืองหนองคาย อําเภอสังคม อําเภอศรีเชียงใหม่
และอําเภอท่าบ่อ)
20. จังหวัดหนองบัวลําภู
21. จังหวัดอุทัยธานี
22. จังหวัดอุตรดิตถ์
23. จังหวัดอํานาจเจริญ

  • พื้นที่เฝ้าระวังสูง รวมทั้งสิ้น 5 จังหวัด

1. จังหวัดนครพนม
2. จังหวัดน่าน
3. จังหวัดบึงกาฬ
4. จังหวัดมุกดาหาร
5. จังหวัดสกลนคร

ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19 ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19 ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19 ราชกิจจาฯ ประกาศคำสั่ง ปรับโซนสีพื้นที่คุมเข้มโควิด-19