เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 46 ไฟเขียวเปิด "ร้านเกม-ร้านอาหาร" ผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 46 ไฟเขียวเปิด "ร้านเกม-ร้านอาหาร" ผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 46 ไฟเขียวเปิด "ร้านเกม-ร้านอาหาร" ผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus กรมอนามัย เริ่ม 16 พ.ย.นี้

วันที่ 13 พ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร(กทม.) ครั้งที่ 32/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ย.64 มีมติเห็นชอบปรับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 46) เพื่อเป็นการผ่อนคลายมาตรการให้บางสถานที่ สามารถเปิดดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ และมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด และเพื่อการดำเนินการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ ควบคู่กับการกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่แบบบูรณาการ ดังนี้

1.ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต หรือตู้เกม สามารถเปิดดำเนินการได้ เนื่องจากเด็กส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนครบเข็มสองแล้วตั้งแต่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเวลา และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด เช่น มาตรการ DMHTTA มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention) มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting รวมทั้งมาตรการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ 

2.ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันโรค COVID - 19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid Plus) ของกรมอนามัย สามารถเปิดให้บริการได้ เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ในระดับ SHA ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท)

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 16-30 พ.ย.64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 46 ไฟเขียวเปิด "ร้านเกม-ร้านอาหาร" ผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus เช็คประกาศ กทม.ฉบับ 46 ไฟเขียวเปิด "ร้านเกม-ร้านอาหาร" ผ่านเกณฑ์ Thai Stop Covid Plus