ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ปลูกข้าวจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ปลูกข้าวจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

รายงานจากพื้นที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ปลูกข้าวจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

นายวิสันต์ น้ำคำ ประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า รวมกลุ่มเกษตรกรที่ทำนาอยู่แล้ว แต่ไม่เกิดเป็นรูปร่างในการปลูกข้าว พอมีโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชนี ได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  เมื่อปี 2561 ปัจจุบันมีสมาชิก 33 ราย พื้นที่การปลูกข้าว 313 ไร่ ปลูกข้าวนาปีเพียง 1 รอบ ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ105 และข้าวกข6 ผลผลิตข้าวขาวดอกมะลิ105 ที่ได้ 360-370 กิโลกรัมต่อไร่และผลผลิตข้าวกข6 ที่ได้เฉลี่ย 420 กิโลกรัมต่อไร่ 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ปลูกข้าวจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

ทางกลุ่มจะจำหน่ายข้าวเปลือกให้กับทางโรงสี อีกส่วนจะนำไปแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่าย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานีได้เข้ามาส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ เชิญชวนให้เกษตรกรจำหน่ายเป็นเมล็ดพันธุ์ มาส่งเสริมให้ทางกลุ่มเป็นแปลงสำรองพันธุ์ จัดอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรในการปลูกข้าววางแผนการผลิตข้าวในแต่ละปี ส่งเสริมแนะนำถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการผลิตข้าวในการตรวจคัดพันธุ์ปน การกำจัดแมลงศัตรูพืช การกำจัดวัชพืช และได้ส่งเสริมทางกลุ่มให้เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยได้นำทุนมาจัดซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ ได้แก่ รถเกี่ยวนวดข้าว รถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โดรนเพื่อการเกษตร เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทางกลุ่มได้มานั้นทำให้ทางกลุ่มสามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก เพราะผลผลิตเพิ่มมากขึ้น  

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลฯ ส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว ปลูกข้าวจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

จุดเด่นของกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี คือ สมาชิกรวมกลุ่มกันได้อย่างเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน และทางกลุ่มมีการพัฒนาการปลูกข้าวจากรูปแบบเดิม ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี มาใช้ในการปลูกข้าวที่ถูกวิธี ถือว่ายกระดับการทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังรู้สึกภาคภูมิใจในอาชีพการทำนาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นปู่ย่าตายาย จึงอยากที่จะพัฒนาอาชีพการทำนาให้คุ้มค่ากับการลงทุนของสมาชิกกลุ่ม  เพื่อให้เพิ่มทั้งผลผลิต ราคา เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจะได้เป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนให้แก่สมาชิก 

สุดท้ายจึงอยากขอบคุณศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ที่เข้ามาส่งเสริมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าว หมู่ที่ 1 ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่เริ่มแรกทั้งในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว ถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับกลุ่มที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี ไม่เคยทอดทิ้งเกษตรกร คอยเป็นทั้งพี่เลี้ยง เดินเคียงข้างไปกับสมาชิกกลุ่ม เกษตรกรสมาชิกเกิดการรับรู้ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อตอบโจทย์ต่อวัตถุประสงค์ของกรมการข้าวแล้ว เกษตรกรเกิดความพึงพอใจ และมีแรงจูงใจที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุบลราชธานี พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ