เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง พื้นที่อำเภอฝาง คุมโควิด-19

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง พื้นที่อำเภอฝาง คุมโควิด-19

เชียงใหม่ สั่งปิด2 สถานที่เสี่ยง พื้นที่อำเภอฝาง ระหว่างวันที่ 8-21 พฤศจิกายน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังพบมีการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.64 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยแพร่ประกาศ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

โดยสั่งปิดบ้านห้วยห้อม (คุ้มหมวด 6) หมู่ที่ 1 ตำบลแม่งอน และบริษัท เชียงรายฟูด จำกัด หมู่ที่ 7 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 ถึง 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอฝาง ภายหลังพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 

พร้อมให้นายอำเภอฝาง ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง พื้นที่อำเภอฝาง คุมโควิด-19

เชียงใหม่ สั่งปิด 2 สถานที่เสี่ยง พื้นที่อำเภอฝาง คุมโควิด-19