คุมเข้มเข้า-ออก "บ้านสบแม่รวม" หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

คุมเข้มเข้า-ออก "บ้านสบแม่รวม" หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

คกก.โรคติดต่อเชียงใหม่ ออกคำสั่ง กำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน พร้อมขอความร่วมมือ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 233/2564 เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก โดยกำหนดให้หมู่ที่ 1 บ้านสบแม่รวม (หย่อมบ้านโป่งสะแยน) ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก เป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2564 และขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวอยู่แต่ในเคหสถาน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

หลังจาก สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด–19 เป็นกลุ่มก้อน ในพื้นที่ดังกล่าว และคณะทำงานติดตามและประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นว่าเพื่อให้การควบคุมและป้องกันโรคในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงเห็นควรกำหนดเป็นพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้า–ออก

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด โดยให้นายอำเภอแม่แจ่ม ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

คุมเข้มเข้า-ออก "บ้านสบแม่รวม" หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน