นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางถึงกลาสโกว์แล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุม GOP 26

นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางถึงกลาสโกว์แล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุม GOP 26

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Glasgow Prestwick เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม GOP 26 แล้ว

เพจไทยคู่ฟ้าเผยแพร่ข่าว พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะเดินทางถึงท่าอากาศยาน Glasgow Prestwick เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุม GOP 26 แล้ว

ทั้งนี้ "นายกรัฐมนตรี" แสดงความยินดีกับบรรยากาศการเปิดประเทศวันแรก พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในการเปิดประเทศ

นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางถึงกลาสโกว์แล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุม GOP 26

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำ (World Leaders Summit) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) (COP 26) ณ เมืองกลาสโกว์ สกอตแลนด์

โดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอเป้าหมายและการดำเนินงานที่แข็งขันต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอการจัดทำ ยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย (LT-LEDS)  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) ที่เป็นกติการะหว่างประเทศในการร่วมกันแก้ไขปัญหาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกและมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดในปี ค.ศ.2030 และ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นศูนย์เร็วที่สุดภายในครึ่งปีหลังของศตวรรษนี้ ทั้งนี้ ไทยถือเป็น 1 ใน 3 ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่นำส่งยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับสิงคโปร์และอินโดนีเซีย
 

นายกฯ พร้อมคณะ เดินทางถึงกลาสโกว์แล้ว เพื่อเข้าร่วมประชุม GOP 26

อนึ่ง กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change: UNFCCC) กำหนดเป้าหมายร่วมกันคือ เพื่อรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศไม่ให้เกินระดับที่จะเป็นภัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตและความมั่นคงทางอาหาร โดยทุกประเทศต้องร่วมรับผิดชอบต่อปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันตามขีดความสามารถที่แต่ละประเทศจะทำได้ และได้จัดให้มีการประชุมสมัชชารัฐภาคีฯ ที่เรียกว่า Conference Of the Parties (COP) เป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน