"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่

"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่

เกาะติดเช็คอัพเดทล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่ นราธิวาส ตรัง ยะลา ชลบุรี สมุทรปราการ

อัพเดทต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 1 พ.ย. 64 เกาะติดความคืบหน้า จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบ อัพเดท 10 จังหวัดอันดับพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สูงสุด 


จํานวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่

  

 วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564  เวลา 12.30 น.
สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ
ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564
 ผู้ป่วยรายใหม่ 8,165 ราย
 หายป่วยแล้ว 1,774,276 ราย
 ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,891,326 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,166 ราย
----------------------------
ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563
หายป่วยแล้ว 1,801,702 ราย
ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,920,189 ราย
 เสียชีวิตสะสม 19,260 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 31 ตุลาคม 2564
 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 75,710,277 โดส
----------------------------
วันที่ 31 ตุลาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน 
เข็มที่ 1 จำนวน 141,330 ราย
เข็มที่ 2 จำนวน 167,820 ราย
เข็มที่ 3 จำนวน 11,569 ราย

"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่

 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก 
วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. 
ยอดผู้ติดเชื้อรวม 247,461,079 ราย 
อาการรุนแรง 72,705 ราย 
รักษาหายแล้ว 224,126,445 ราย 
เสียชีวิต 5,014,947 ราย 

 อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด
1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 46,823,938 ราย
2. อินเดีย จำนวน 34,285,612 ราย
3. บราซิล  จำนวน 21,810,855 ราย
4. สหราชอาณาจักร  จำนวน 9,057,629 ราย
5. รัสเซีย  จำนวน 8,513,790 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 1,920,189 ราย

"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่


สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม 92 แห่ง พัฒนาระบบบริการในรูปแบบ New normal สอดรับกับการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมพัฒนาสอน.ต้นแบบ Covid Free Area 2 แห่ง และพัฒนาเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิครบทุกแห่ง

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) เปิดเผยว่า มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการบริการให้สอดรับกับนโยบายลดความแออัดในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข โดยสนับสนุนให้ สอน.ทั่วประเทศนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการมากขึ้น มีการจัดส่งยาให้ผู้ป่วยถึงบ้าน และพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัคร/จิตอาสา ออกให้บริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้เน้นการปรับการให้บริการในรูปแบบ New normal รวมถึงปรับปรุงระบบระบายอากาศห้องทันตกรรมให้ได้มาตรฐานปลอดเชื้อโควิด 19 จำนวน 24 แห่ง และยังร่วมกับสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม รวม 92 แห่งทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2564) เป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โดย 43 แห่ง ให้บริการแก่หน่วยงานราชการ และ 13 แห่ง ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเชิงรุกแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อเร่งเพิ่มความครอบคลุมการได้รับวัคซีน พร้อมทั้งจัดพื้นที่ Covid Free Area ต้นแบบ ใน สอน. 2 แห่ง คือ สอน.พิกุลทอง จ.สิงห์บุรี และ สอน.บางขันแตก จ.สมุทรสงคราม ซึ่งมีผลงานการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมาย 608 ในพื้นที่ได้ครอบคลุมถึง ร้อยละ 70

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้สอน.ทุกแห่งพัฒนาตนเองสู่การเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพปฐมภูมิ (Health Literate Organization for Primary care) โดยปี 2562-2563 พัฒนาต้นแบบและนำร่อง 16 แห่ง พร้อมถอดบทเรียนจัดทำเป็นชุดความรู้และคู่มือการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน และเป็นคู่มือครูพี่เลี้ยงในการสร้างองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ก่อนขยายผลไปสู่สอน.และสถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม ครบทั้ง 92 แห่ง ในปี 2564

สำหรับการดำเนินงานของ สอน. ในปี 2565 คณะกรรมการมูลนิธิฯ ได้เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ฯ จำนวน 6 โครงการ และแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ จำนวน 7 โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวิสัยทัศน์ “องค์กรนำความรอบรู้ สง่างามสมพระเกียรติ”

"โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 625 จับตานครศรีฯ สงขลา ปัตตานี เชียงใหม่