“เชียงใหม่” สั่งโรงเรียน-สถานศึกษา ชะลอเปิดเรียนแบบ On Site

“เชียงใหม่” สั่งโรงเรียน-สถานศึกษา ชะลอเปิดเรียนแบบ On Site

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งให้โรงเรียน-สถาบันการศึกษา ในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคโควิด-19 ชะลอการเปิดการเรียนการสอนแบบ On site ช่วง 1-14 พ.ย.64

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ฉบับที่ 41 เรื่อง มาตรการใช้อาคารเรียนหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน

 

ด้วยขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน อย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า

“โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท/ทุกระดับ/ทุกสังกัด ที่ได้รับอนุญาตให้จัดการเรียนการสอน จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ในเขตพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาดังกล่าว

พิจารณาชะลอการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On site) โดยให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นแทน ตามมาตรการหรือแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1-14 พฤศจิกายน 2564”

“เชียงใหม่” สั่งโรงเรียน-สถานศึกษา ชะลอเปิดเรียนแบบ On Site