"โควิด-19" ปราจีนบุรี ติดเชื้อพุ่ง 171 ราย - โรงเรียน 6 แห่ง ไม่แน่ใจเปิดเทอม

สถานการณ์ COVID-19 ปราจีนบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 171 ราย - โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 6 แห่ง เปิดเทอมนี้ยังไม่มั่นใจให้ นร.ในสังกัดเรียนแบบออนไลน์ต่ออีกเทอม

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 64 นพ.สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 27 ต.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 171 ราย สะสมรวม 21,798 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย รายที่ 166 ของจังหวัดปราจีนบุรี

รายละเอียดสถานที่เสี่ยง ผู้ติดเชื้อ จำนวน 171 ราย รายที่ 21,628– 21,798

หากท่านใดสงสัยว่าสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ 171 รายนี้ หรือไปสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ขอให้สังเกตอาการตนเอง หากท่านหรือผู้ใกล้ชิดท่าน มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่ รพ.สต.

จำแนกตาม Clusterผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้จำนวน 171 ราย 

 • ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 21,628 - 21,798
 • เป็น คลัสเตอร์ บริษัท ย่งไทยการยาง จำกัด จำนวน 24 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ไทยฟู้ดส์กรุ๊ป จำนวน 16 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ไฮเออร์ จำนวน 7 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ โกลบอลเฮ้าส์ กนินทร์บุรี จำนวน 6 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ทาคาเนะฯ จำนวน 5 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท LETA STONE (ระลอกสาม) จำนวน 5 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ ทับทิมฟาร์ม จำนวน 5 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท อาร์เซลิค ฮิตาชิฯ จำนวน 4 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท ไทยโตโยเดนโซ จำนวน 3 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท พี เอม ฟู้ดส์ฯ จำนวน 2 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท วัฒนไพศาล จำนวน 1 ราย
 • เชื่อมโยงคลัสเตอร์ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำนวน 1 ราย
 • ผู้ที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า จำนวน 71 ราย
 • ผู้ป่วยมีอาการตามเกณฑ์, ตรวจ ATK ผล Positive และอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค จำนวน 21 ราย
 • พบการกระจายตัวของผู้ป่วย ดังนี้ อ.กบินทร์บุรี จำนวน 94 ราย อ.นาดี จำนวน 33 ราย
 • อ.ศรีมหาโพธิ จำนวน 27 ราย
 • อ.ประจันตคาม จำนวน 11 ราย อันดับที่ 5 อ.ศรีมโหสถ จำนวน 2 ราย ผู้ป่วยนอกเขต จำนวน 4 ราย

ขณะ นายทศพล พินิจธนภาคย์ รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตร์เมืองปราจีนบุรี ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เรื่อง กำหนดวันเปิดและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทั้ง 6 แห่ง นักเรียนกว่า 3,000 คน ครูกว่า 309 คน ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรุนแรงหลายพื้นที่ในประเทศไทย และจังหวัดปราจีนบุรีได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ควบคุมสุงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สี่แดงเข้ม) ซึ่งอยู่ในพื้นที่ควบคุม สูงสุด 23 จังหวัด ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบศ.กำหนด) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 พร้อมทั้งได้มีคำสั่งจังหวัดปราจีนบุรี ที่ 4232/2564 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 48 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2564 - ประกอบระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา พ.ศ.2549 ข้อ 7 จึงกำหนดวันเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โดยให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรีทุกแห่งจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เฉพาะรูปแบบ On Air / Online / On Demand / On Hand และเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนครบถ้วน เป็นไปตามหลักสูตรสถานศึกษา ให้สถานศึกษาพิจารณาแนวทางการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการสื่อสารทางไกล รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือรูปแบบอื่นตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษา ตลอดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้ครบ 100 วันเรียน