“ในหลวง” มี พระราชสาสน์อำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย

“ในหลวง” มี พระราชสาสน์อำนวยพร ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย

“ในหลวง” มี พระราชสาสน์อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายอเล็คซันเดอร์ ฟัน แดร์ เบลเลิน

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย

กรุงเวียนนา

ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อ ความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวออสเตรีย

ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐออสเตรียจะยังคง ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อสร้างเสริมไมตรีจิตมิตรภาพและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ให้พัฒนาเพิ่มพูน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว