เปิดคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" นับถอยหลัง "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

เปิดคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" นับถอยหลัง "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

สรุปแนวปฏิบัติผู้สมัคร "เลือกตั้ง อบต." ทั่วประเทศควรรู้ เช็คคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" เตรียมพร้อมเลือกตั้ง 28 พ.ย.64

นับถอยหลังการ "เลือกตั้ง อบต." อาทิตย์ที่ 28 พ.ย.2564 สำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นลำดับที่ 3 ต่อจากการ "เลือกตั้ง อบจ." และ "เลือกตั้งเทศบาล" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ ธ.ค.2563 เป็นต้นมา

หากนับตามปฏิทินการจัดเลือกตั้งหลังจากนี้ ในวันที่ 2 พ.ย.จะเป็นวันที่ กกต.จังหวัดจะประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต. ภายหลัง กกต.ได้เปิดรับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.64 จากนั้นจะเข้าสู่โหมดหาเสียงเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไปจนถึงเวลา 18.00 น.ของที่ 27 พ.ย.2564 

สำหรับการ "เลือกตั้ง อบต." นอกเหนือจากการยึดแนวปฏิบัติหาเสียงให้ถูกต้องตาม ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2563 แล้ว ในหมวด 3 ข้อ 15 ของระเบียบฉบับนี้ ยังกำหนดให้ "ผู้สมัคร" สามารถมี "ผู้ช่วยหาเสียง" ในเขตเลือกตั้งได้ แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ดังนี้

1.ผู้สมัครแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ช่วยหาเสียง หน้าที่ และค่าตอบแทน หลักฐานอื่น ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบก่อนวันดำเนินการ

2.จัดหาเสื้อผ้า สิ่งของ อาหาร หรือเครื่องดื่มสำหรับผู้ช่วยหาเสียง

3.แจ้งค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง ให้ผู้อานวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดทราบ

4.ค่าตอบแทนสำหรับ ผู้ช่วยหาเสียง ตามอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ

5.กรณีแจ้งเปลี่ยนตัวผู้ช่วยหาเสียง ไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 1 ใน 3 ของจำนวนผู้ช่วยหาเสียง

อ่านที่เกี่ยวข้อง : "เลือกตั้ง อบต." สแกน "กฎเหล็ก" หาเสียง ฝ่าฝืนโทษหนักปรับ-จำคุก!

เปิดคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" นับถอยหลัง "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

ขณะเดียวกันในประกาศ กกต. เรื่อง "ประเภทของคำใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563" ยังได้กำหนดประเภท "ค่าใช้จ่าย" ในการเลือกตั้ง อบต.ไว้ทั้งหมด 12 ข้อที่ผู้สมัครควรรู้ ดังนี้ 

1.ค่าใช้จ่ายในการสมัครรับเลือกตั้ง ค่าสมัครรับเลือกตั้ง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

2.ค่าจ้างแรงงาน ค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียง ค่าจ้างในการปิดป้ายโฆษณาหาเสียง

3.ค่าจ้างทำของ ค่าจ้างทำเสื้อแจ็กเก็ต หมวก และเสื้อยืดหรืออื่นๆ

4.ค่าโฆษณาในสื่อต่างๆ ค่าสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ค่าผลิตสื่อเพื่อการออกอากาศ และค่าโฆษณาอื่น

5.ค่าจัดทำป้าย เอกสาร สิ่งพิมพ์ต่างๆ 

6.ค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้ง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือค่าบริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย ยูทูป แอพพลิเคชั่น อีเมล์ เอสเอ็มเอส สื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่น

7.ค่าจัดซื้อหรือเช่าวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการหาเสี่ยงเลือกตั้ง

8.ค่าเช่าสถานที่ และค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าสถานที่

9.ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าเช่าหรือค่าจ้างเหมารถยนต์ เรือยนต์ หรือยานพาหนะอื่นๆ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าที่พัก

10.ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการทางไปรษณีย์

11.ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ช่วยหาเสียง ค่าอบรม ค่าอาหารและเครื่องดื่ม

12.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เปิดคู่มือเตรียมพร้อม 28 พ.ย. "เลือกตั้ง อบต." แซนด์บ็อกซ์ 

เปิดคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" นับถอยหลัง "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64

นอกจากนี้ สำนักงาน กกต. ได้เปิดให้บริการ "สายด่วน 1444" เพื่อเป็นช่องทางให้กับประชาชนติดต่อสอบถามข้อมูลการเลือกตั้งอบต.และข่าวสารต่างๆ โดยเปิดให้บริการเวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราซการ 

ส่วนกรณีที่ประชาชนต้องการทราบข้อมูลที่มีความชัดเจน เกี่ยวกับข้อกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ข้อมูล สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เว็บไซต์ของสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแอพพลิเคชั่น "สมาร์ทโหวต (Smart Vote)" แอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด"

อ่านที่เกี่ยวข้อง : เปิดคู่มือแอพพลิเคชั่น "ตาสับปะรด" ช่องทางจับทุจริต "เลือกตั้ง อบต."

เปิดคู่มือ "ผู้ช่วยหาเสียง-ค่าใช้จ่าย" นับถอยหลัง "เลือกตั้ง อบต." 28 พ.ย.64