"ทบ." น้อมรำลึก 111 ปี วันสวรรคต "ร.5" ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค-สื่อสาร-คมนาคม

"ทบ." น้อมรำลึก 111 ปี วันสวรรคต "ร.5" ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค-สื่อสาร-คมนาคม

"กองทัพบก" จัดงานน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงริเริ่มนำความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ทั้งการประปา การไฟฟ้า ด้านการสื่อสาร ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์  ด้านคมนาคม โปรดเกล้าฯให้ตัดถนนสายสำคัญหลายสาย

 23 ต.ค. 2564 กองบัญชาการกองทัพบก  พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก และกำลังพลร่วมงานน้อมรำลึกครบรอบ 111 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยมีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง เหล่าสมาคมแม่บ้านทหารบก และกำลังพล เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมประกอบด้วย พิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ห้องพระบารมีปกเกล้า ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ และพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 กองบัญชาการกองทัพบก 

"ทบ." น้อมรำลึก 111 ปี วันสวรรคต "ร.5" ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค-สื่อสาร-คมนาคม

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เสด็จขึ้นครองราชย์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2411 และบรมราชาภิเษกครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2411 เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2453รวมพระชนมพรรษา 58 พรรษา

"ทบ." น้อมรำลึก 111 ปี วันสวรรคต "ร.5" ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค-สื่อสาร-คมนาคม

ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กอปรด้วยพระปรีชาสามารถและทรงคำนึงถึงประโยชน์สุขของราษฎรของพระองค์ท่าน จึงทรงริเริ่มนำความเปลี่ยนแปลงในหลายด้านมาสู่สยามประเทศ ทรงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ทรงริเริ่มการประปา การไฟฟ้า ด้านการสื่อสาร ได้แก่ ไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์  ด้านคมนาคม โปรดเกล้าฯให้ตัดถนนสายสำคัญหลายสาย ขุดคลองหลายแห่ง ทรงริเริ่มวางแผนสร้างทางรถไฟเชื่อมต่อจากกรุงเทพไปยังภูมิภาคต่างๆ  

"ทบ." น้อมรำลึก 111 ปี วันสวรรคต "ร.5" ทรงพัฒนาสาธารณูปโภค-สื่อสาร-คมนาคม

ด้านสาธารณสุข โปรดเกล้าฯให้จัดตั้งสภาอุณาโลมแดงซึ่งเป็นต้นกำเนิดสภากาชาดไทย และโปรดเกล้าฯให้สร้างโรงพยาบาลวังหลัง ต่อมาพระราชทานนามว่า โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งถือเป็นโรงพยาบาลหลวงแห่งแรกของประเทศไทย  พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย จนทรงได้รับพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระปิยมหาราช” คือเหตุการณ์ที่พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส นอกจากนี้ยังทรงป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ทรงยกเลิกระบบไพร่ นับเป็นที่มาของการเกิดระบบทหารอาชีพในประเทศไทย ทรงพัฒนาระบบการศึกษาวิชาทหารให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จัดตั้งโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้เป็นสถาบันหลักที่ผลิตนายทหารรับใช้ชาติอย่างทรงเกียรติ 

กองทัพบกในฐานะหน่วยงานที่พิทักษ์ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นสถาบันอันสูงสุด ที่เป็นศูนย์รวมของจิตใจปวงชนชาวไทย ขอสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม ในวาระคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้