ครม.เห็นชอบกรอบเจรจา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครม.เห็นชอบกรอบเจรจา ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ครม. เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของไทย ในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2564 เน้นจุดยืนให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.64 น.ส.ไตรศุลี  ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบท่าทีเจรจาของไทยในการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2564

โดยท่าทีของประเทศไทยให้ความสำคัญกับ ความเป็นธรรมและความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างโดยคำนึงถึงขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เน้นย้ำให้ประเทศพัฒนาแล้วต้องเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ให้การจัดทำและการดำเนินงานตามการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด อยู่ภายใต้หลักการของกรอบอนุสัญญาฯและความตกลงปารีส 

 

การกำหนดนโยบายหรือมาตรการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้องคำนึงถึงผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การค้า และสังคมของประเทศกำลังพัฒนา ส่งเสริมบทบาทของภาคป่าไม้และการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้งในด้านการกักเก็บคาร์บอนและการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นอกจากนี้ การกำหนดแนวทางและความกลไกความร่วมมือเกี่ยวกับกลไกตลาดและไม่ใช่ตลาดต้องมีความยืดหยุ่น ไม่เป็นภาระเพิ่มเติม ต้องการให้มีการยกระดับการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี และการเสริมสร้างศักยภาพต่อการดำเนินงานด้านการปรับตัวของประเทศกำลังพัฒนา ให้มีการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ การวิจัย การเงิน การถ่ายทอดเทคโนโลยี และเสริมสร้างศักยภาพในภาคเกษตรเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้ประเทศพัฒนาแล้วเป็นผู้นำและยกระดับการสนับสนุนทางการเงินแก่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเพียงพอ สมดุล และต่อเนื่อง

ให้มีการยกระดับศักยภาพของบุคลากร สถาบัน และระบบในประเทศกำลังพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืน การกำหนดรายละเอียดของกรอบความโปร่งใสในการดำเนินงานและการสนับสนุนต้องมีความยืดหยุ่นและคำนึงถึงศักยภาพที่แตกต่างของประเทศกำลังพัฒนา
 
ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมจะเป็นประเทศที่ให้และประสานความช่วยเหลือหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปยังประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆ