สรุปเงินเยียวยา "ผู้ประสบภัย" ผ่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ภัยพิบัติ"

สรุปเงินเยียวยา "ผู้ประสบภัย" ผ่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ภัยพิบัติ"

"ผู้ประสบภัย" ต้องรู้ เปิดตารางการช่วยเหลือ เมื่อประสบภัยพิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562

สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด จากอิทธิพลพายุ "เตี้ยนหมู่" ต่อเนื่องมาถึงพายุ "ไลออนร็อก" ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. ทำให้บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกหนักถึงหนักมาก และเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่มากกว่า 30 จังหวัด ประชาชนเดือดร้อนไม่ต่ำกว่า 8 หมื่นครัวเรือน

ขณะนี้ภาครัฐได้ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ได้รับผลกระทบ ตั้งแต่การแจกถุงยังชีพ เครื่องใช้ที่จำเป็น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อจัดสรรงบประมาณในการเยียวยา ช่วยเหลือประชนและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภค โดยเฉพาะการ "ฟื้นฟูเยียวยา" พื้นที่ที่สถานการณ์น้ำได้คลี่คลายแล้ว ให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

 

สรุปเงินเยียวยา "ผู้ประสบภัย" ผ่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ภัยพิบัติ"

"กรุงเทพธุรกิจ" ตรวจสอบไปที่ "ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2562" ตามหลักเกณฑ์ต่างๆ แบ่งเป็นนี้

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินฯ พ.ศ.2563

• ด้านการดำรงชีพค่าจัดหาสิ่งของดำรงชีพเบื้องต้น

ค่าอาหารจัดเลี้ยง มื้อละ 50 บาทต่อคน

ค่าถุงยังชีพชุดละไม่เกิน 700 บาทต่อครอบครัว

ค่าจัดหาน้ำบริโภคและใช้สอยตามความจำเป็น

ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้น กรณีที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ครอบครัวละไม่เกิน 3,800 บาท

เครื่องนุ่งห่มไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ รายละไม่เกิน 1,000 บาท

เครื่องมือประกอบอาชีพหรือเงินทุน ผู้ประสมภัยเป็นอาชีพหลักหาเลี้ยงครอบครัว ครอบครัวละไม่เกิน 11,400 บาท

เครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหาร สูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ ครอบครัวละไม่เกิน 3,500 บาท

เครื่องนอนสูญหายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ คนละไม่เกิน 1000 บาท

• ค่าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

บาดเจ็บสาหัส (รักษาตัวใน รพ.ติดต่อกัน 3 วันขึ้นไป) ช่วยเหลือเบื้องต้นรายละ 4,000 บาท

บาดเจ็บถึงขั้นพิการ (ไม่สามารถประกอบอาชีพตามปกติได้) ช่วยเหลือเบื้องต้น 13,300 บาท

กรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่หรือรุนแรง ต้องรักษาตัวในสถานพยาบาล จ่ายเงินหรือสิ่งของปลอบขวัญรายละไม่เกิน 2,300 บาท

คำจัดการศพผู้เสียชีวิต รายละไม่เกิน 29,700 บาท

เงินสงเคราะห์ครอบครัว กรณีหัวหน้าครอบครัวหรือผู้หารายได้เลี้ยงดูครอบครัวเสียชีวิต สงเคราะห์ครอบครัวอีกไม่เกิน 29,700 บาท

สรุปเงินเยียวยา "ผู้ประสบภัย" ผ่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ภัยพิบัติ"

• ที่พักชั่วคราว

คำตัดแปลงสถานที่สำหรับเป็นที่พักชั่วคราว ครอบครัวละไม่เกิน 2,500 บาท

ค่าผ้าใบ/พลาสติก/วัสดุอื่นๆ สำหรับกันแดดกันฝน ครอบครัวละไม่เกิน 1,000 บาท

ค่าจัดหาสารารณูปโภคในที่พัก ตามความจำเป็น

• ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและสิ่งปลูกสร้าง

คำซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำได้รับ ความเสียหายผู้ประสบภัยเป็นเจ้าของ หลังละไม่เกิน 49,500 บาท

ค่าซ่อมแซมหรือสร้างยุ้งข้าว โรงเรือนสำหรับเก็บพืชผลและคอกสัตว์ได้รับความเสียหาย ครอบครัวละไม่เกิน 5,700 บาท

หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยฯ ด้านการเกษตร พ.ศ.2564

• เงินช่วยเหลือกรณีพื้นที่เพาะปลูกเสียหายไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่พืชไร่และพืชผัก ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ

ข้าวไร่ละ 1,340 บาท 

พืชไร่และพืชผักไร่ละ 1,980 บาท

ไม้ผล ไม้ยืนต้น และอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

• เงินช่วยเหลือกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย 

วัว ไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 13,000 - 35,000 บาท

ควาย ไม่เกินรายละ 5 ตัว ตัวละไม่เกิน 15,000 - 39,000 บาท

หมู ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500 - 3,000 บาท 

แพะ แกะ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 1,500 - 3,000 บาท

ไก่พื้นเมือง ไก่งวง ไม่เกินรายละ 300 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 - 80 บาท 

ไก่ไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 - 100 บาท

ไก่เนื้อ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 20 - 50 บาท 

เป็ดไข่ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 - 100 บาท

เป็ดเนื้อ เป็ดเทศ ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 30 - 80 บาท 

นกกระทา ไม่เกินรายละ 1,000 ตัว ตัวละไม่เกิน 10 - 30 บาท

นกกระจอกเทศ ไม่เกินรายละ 10 ตัว ตัวละไม่เกิน 2,000 บาท

ห่าน ไม่เกินรายละ 300 ตัว ตัวละไม่เกิน 100 บาท

สรุปเงินเยียวยา "ผู้ประสบภัย" ผ่าหลักเกณฑ์ช่วยเหลือ "ภัยพิบัติ"