มอบสัญญาเช่าแก่เกษตรกรพื้นที่ คทช.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

มอบสัญญาเช่าแก่เกษตรกรพื้นที่ คทช.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม รมว.กษ. ลงพื้นที่ตรวจราชการพร้อมมอบสัญญาเช่า ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ คทช.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมคณะติดตาม ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กษ. พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.สงขลา โดยมีนายเอกพงศ์ น้อยสร้าง รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายภาชน์ จารุภุมมิก หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม ส.ป.ก., นายสุรชัย ยุทธชนะ ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, นายพิสุทธิ์ ปัญจเดโช ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสงขลา, นายนิกร ไพริน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพัทลุง, นายอารักษ์ รัตนบุรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล, นายสมภพ ศรีเจริญ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ 

สำหรับการตรวจราชการในครั้งนี้ รมว.กษ. และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อ.นาหม่อม, บ้านน้ำลัด ม.2 ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก จากนั้นเดินทางไปมอบนโยบายและพบปะประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่เทศบาลตำบลปาดัง อ.สะเดา จ.สงขลา และ สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด อ.จะนะ จ.สงขลา

ในการนี้ รมว.กษ. ได้เป็นประธานมอบสัญญาเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรทำไร่นาสวนผสมในเขตปฏิรูปที่ดินสะพานไม้แก่น ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) เนื้อที่รวม 146-2-11 ไร่