กทม.จ่อเปิดศูนย์ Bangkok sandbox รับมาตรการเตรียมเปิดประเทศ

กทม.จ่อเปิดศูนย์ Bangkok sandbox รับมาตรการเตรียมเปิดประเทศ

กทม.จ่อเปิดศูนย์ Bangkok sandbox รับมาตรการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวเข้ากรุงเทพฯ "อัศวิน" ขอวัคซีนบูทเข็ม 3 ฉีดกลุ่ม "ซิโนแวค"

วันที่ 14 ต.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(กทม.) ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2/2564 ที่ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม สำนักอนามัย กทม. รายงานภาพรวมการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ในกรุงเทพฯ โดยเมื่อวันที่ 13 ต.ค.64 กทม.ให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 7,989,020 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 5,024,998 ราย โดยคาดว่าจะสามารถให้บริการได้ครบร้อยละ 70 ตามที่กำหนดไว้ ก่อนวันที่ 22 ต.ค.นี้

จากนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ได้รายงานการดำเนินการโครงการมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety&Health Administration (SHA) โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและภาคีเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางกระตุ้นให้สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้เตรียมพร้อมและดำเนินการปรับปรุงสถานประกอบการ ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ ในการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวควบคู่กับมาตรฐานด้านสุขอนามัย 

กทม.จ่อเปิดศูนย์ Bangkok sandbox รับมาตรการเตรียมเปิดประเทศ

นอกจากนี้ SHA ยังเป็นตราสัญลักษณ์แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการได้ปรับปรุงเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยใช้มาตรการทางสาธารณสุขเป็นแนวทางหลัก สำหรับสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งได้รับมาตรฐาน SHA ประกอบด้วย สถานประกอบการประเภทภัตตาคาร อาหาร สุขภาพ ความงาม โรงแรม ที่พัก โฮมสเตย์ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า นันทนาการ สถานที่ท่องเที่ยว กีฬาและการท่องเที่ยว ยานพาหนะ การจัดประชุม โรงมหรสพ บริษัทนำเที่ยว ร้านขายของที่ระลึกและอื่นๆ รวมจำนวน 3,304 แห่ง 

ขณะที่สถานประกอบการที่ได้รับเครื่องหมาย SHA+ ต้องมีพนักงานในสถานที่ประกอบการหรือกิจการที่ได้รับวัคซีนโควิดครบโดสอย่างน้อย 70% ของพนักงานทั้งหมด โดยขณะนี้มีสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ยื่นขอเป็น SHA+ แล้วจำนวน 641 แห่ง ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบสถานประกอบการ และให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปิดเมืองและสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว

กทม.จ่อเปิดศูนย์ Bangkok sandbox รับมาตรการเตรียมเปิดประเทศ

ขณะเดียวกัน ที่ประชุม ได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างแผนการรองรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นนักท่องเที่ยวในโครงการ ทั้งด้านการรักษา และด้านการป้องกันและควบคุมโรค และการจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) 11 ด้านตามที่สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กทม. นำเสนอ อาทิ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่เว้นพักระหว่างทาง มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำ และการเดินเรือ มาตรฐานการท่องเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานการจัดการของเสีย และขยะต่างๆ รวมถึงมาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและรับบริการ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน มาตรฐานสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพฯ เป็นต้น โดย จะนำรายละเอียดเสนอที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) เพื่อทราบต่อไป 

รวมทั้งที่ประชุมได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่างคำสั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการ Bangkok sand box เพื่อกำกับและติดตามการขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านพล.ต.อ.อัศวิน ได้มอบหมายให้คณะทำงานฯ เร่งจัดทำแผนทุกด้านให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้การรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและชาวไทยที่ประสงค์เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ให้เร่งรัดขอจัดสรรวัคซีนเพื่อนำมาฉีดให้ประชาชนโดยเร็วที่สุด ซึ่งหน่วยบริการความร่วมมือ "ไทยร่วมใจ" มีความพร้อมในการให้บริการในจำนวนมากอยู่แล้ว รวมถึงขอจัดสรรวัคซีนสำหรับบูทเข็มที่ 3 ให้กับประชาชนซึ่งได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็มด้วย