วธ. ยืนยันฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อที่ อย. รับรอง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินได้

วธ. ยืนยันฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อที่ อย. รับรอง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินได้

กระทรวงวัฒนธรรม ยืนยันฉีดวัคซีนทุกยี่ห้อที่ อย. รับรอง ร่วมพิธีถวายผ้ากฐินได้ เผยแนวปฏิบัติพระกฐินพระราชทานทุกภาคส่วนรับทราบแล้ว กรณีผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธี เดินทางข้ามเขตจังหวัด-ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือไม่ครบโดสต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย RT-PCR หรือ ATK

จากกรณีที่มี นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่า "มหาเถรสมาคม กำหนดมาตรการการเข้าร่วมพิธีทอดกฐินพระราชทาน เข้าใจว่าผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม 2 เข็ม ไม่น่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมพิธีนะครับ อนุญาตเฉพาะคนที่ฉีด AstraZeneca, Pfizer, Moderna หรือ J&J เท่านั้น"

เกี่ยวกับเรื่องนี้ นายประสพ เรียงเงิน รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าวน่าจะเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นความจริง

เนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนา (ศน.) และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ประชุมหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (กรมควบคุมโรค) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีถวายพระกฐินพระราชทาน และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โดยการได้รับวัคซีนที่ระบุไว้ในข้อปฏิบัติจะหมายความรวมถึงวัคซีนทุกยี่ห้อที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลกรับรอง และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้นําข้อปฏิบัติดังกล่าวเสนอให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เห็นชอบแล้ว

ขณะนี้ ได้มีการแจ้งแนวปฏิบัติสำหรับวัดต่างๆ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับพระกฐินพระราชทานสำหรับผู้ขอรับพระราชทานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานพิธีถวายพระกฐินพระราชทานให้ภาคส่วนต่างๆรับทราบแล้ว

โดยแนวปฏิบัติมีรายละเอียดต่างๆ อาทิ ผู้เข้าร่วมพิธีต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรืออย่างน้อย 1 เข็ม มาแล้วไม่ต่ำกว่า 14 วัน ในวัคซีนที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือองค์การอนามัยโลกให้การรับรอง

โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กรณีการข้ามเขตจังหวัดของผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หรือกฐินราษฎร์ สำหรับผู้ถวายหรือผู้เข้าร่วมพิธี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนยังไม่ครบโดสตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และจะต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยเทคนิค RT-PCR / Antigen Test Kits พร้อมใบรับรองแพทย์ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในพิธีถวายผ้าพระกฐินในปีนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนวัฒนธรรม 1765 หรือกองศาสนพิธี โทร 0 2209 3721-22