คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี คร่าชีวิตแม่ค้าแล้ว 5 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี คร่าชีวิตแม่ค้าแล้ว 5 ราย

คลัสเตอร์ตลาดสุรนารี คร่าชีวิตแม่ค้าแล้ว 5 รายแล้ว ผ่านมา 8 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ควบคุมโรคติดต่อพิจารณาพื้นที่ตลาดสุรนารีพ้นจากการเป็นสถานที่เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ลงนามในคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา 10131/2564 เรื่อง การเปิดพื้นที่ตลาดสุรนารีหรือตลาดสุรนคร เมืองใหม่ ตลาดกลางค้าผักผลไม้ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9271/2564 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย วันให้ปิดพื้นที่ตลาดสุรนารี ตั้งแต่วันที่ 15-26 ก.ย เนื่องจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั้งที่เป็นผู้ประกอบอาชีพในตลาดและผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ต่อมาได้มีคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9563 /2564 เรื่องขยายระยะเวลาปิดพื้นที่ตลาดสุรนารีออกไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ขณะนี้เป็นเวลา 8 วัน ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อพิจารณาแล้วเห็นว่าพื้นที่ตลาดสุรนารีพ้นจากการเป็นสถานที่เสียงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 (1) ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม พ ศ.2563 ข้อ 10 ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารรายการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2564 ประกอบมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อจังหวัดนครราชสีมา ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 5/2565 ให้ดำเนินการ ดังนี้

1.ให้เปิดพื้นที่ตลาดสุรนารี

2.ให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดนครราชสีมาที่ 9271/2564 และคำสั่งที่ 9563/2564 เรื่องขยายเวลาปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย

3.ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ตลาดสุรนารีกำหนดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่ 12 ต.ค นี้

ทั้งนี้สถานการณ์ของคลัสเตอร์ตลาดสุรนารี พบผู้ป่วยรายแรกวันที่ 10 กันยายน เป็นแม่ค้าขายผักผลไม้ที่โซนหล่มติดเชื้อจำนวน 5 ราย จากนั้นได้ระดมค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงผู้ค้าผักผลไม้และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยเชื้อขยายวง 1 เป็นผู้ค้าในตลาดสุรนารี ป่วยสะสม 360 ราย วง 2 ผู้มาซื้อผักผลไม้ไปขายตามตลาดท้องถิ่นและผู้ป่วยเดินทางไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา รพ.เทพรัตน์นครราชสีมาและ รพ.เอกชน  ป่วยสะสม 276 ราย วง 3 บุคคลในครอบครัวและมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน ป่วยสะสม 48 ราย

 

ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา พบแม่ค้าขายผลไม้ที่ตลาดโอมการ์เด้นวิลล์ ต.จอหอ ป่วยและแพร่เชื้อให้กับครอบครัวและเพื่อนบ้านที่บ้านช่องอู่ หมู่ 5 ต.จอหอ อ.เมือง รวม 17 ราย และวันที่ 9 ต.ค แม่ค้าขายผักในตลาดลานโพธิ์ผักสดซึ่งมีพื้นที่ติดกับตลาดสุรนารีติดเชื้อ ภาพรวมเชื้อกระจายในพื้นที่ 19 อำเภอ ป่วยสะสม 530 ราย และมีแม่ค้าผักผลไม้เสียชีวิตสะสม 5 ราย

โดยเป็นรายล่าสุดของ จ.นครราชสีมา ผู้เสียชีวิตรายที่ 199 หญิงอายุ 62 ปี บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 2 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง ประวัติสัมผัสผู้ป่วยและรายที่ 200 หญิงอายุ 20 ปี บ้านคอกวัว หมู่ 6 ต.หนองกระทุ่ม อ.เมือง ความสูง 158 เซนติเมตร น้ำหนัก 100 กิโลกรัม วันที่ 30 กันยายน มี อาการไอ เจ็บคอ คัดจมูกและปวดท้อง วันที่ 3 ต.ค ตรวจพบเชื้อและเข้ารับการรักษาที่รพ.มหาราช แต่มีภาวะปอดอักเสบรุนแรงทำให้เสียชีวิต

 

อย่างไรก็ตามแม้นคืนสถานะตลาดสุรนารีมิใช่รังโรค โดยอนุญาตให้เข้าไปปรับปรุงมาตรการสาธารณสุข ระบบบำบัดน้ำเสียและการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งมิใช่การเปิดพื้นที่ให้ประกอบกิจการ เนื่องจากตลาดไม่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ ซึ่งต้องผ่านการประเมินมาตรการสาธารณสุขและกฎหมายเทศบัญญัติก่อน