‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ ฟ้องศาล 14 ต.ค.นี้ ปม ถูกถอนจากศิลปินแห่งชาติ

‘สุชาติ สวัสดิ์ศรี’ ฟ้องศาล 14 ต.ค.นี้ ปม ถูกถอนจากศิลปินแห่งชาติ

สุชาติ สวัสดิ์ศรี เตรียมฟ้องศาลปกครอง 14 ต.ค.นี้ ปม ถูกถอนจากศิลปินแห่งชาติ เรียกค่าเสียหาย 1.12 ล้าน ฐานถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

14 ตุลาคม นี้ สุชาติ สวัสดิ์ศรี เตรียมยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ต่อศาลปกครอง ที่เพิกถอนมติยกเลิกการเป็นศิลปินแห่งชาติ กล่าวหาโพสต์ Facebook หมิ่นเหม่สถาบันกษัตริย์ พร้อมเรียกร้องค่าเสียหายต่อสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 1.12 ล้านบาท

ตามที่เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้ประชุมลับลงมติยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ปี 2554 โดยกล่าวหาว่าได้ทำการโพสต์ข้อความที่เป็นประเด็นขัดแย้งในสังคมลงใน Facebook เป็นประจำ

โดยมีถ้อยคำหรือภาพที่หมิ่นเหม่ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อวัฒนธรรมไทยและเสื่อมเสียต่อการเป็นศิลปินแห่งชาติไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยนายสุชาติ สวัสดิ์ศรี ถือเป็นศิลปินคนแรกที่ถูกถอดถอนจากการเป็นศิลปินแห่งชาติ หลังจากมีการแก้ไขกฏกระทรวงกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติเมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 นั้น

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี เจ้าของนามปากกา “สิงห์สนามหลวง”และผลงานวรรณกรรมที่มีชื่อเสียงอีกหลายชิ้น พร้อมด้วยทนายความจากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะเดินทางไปยื่นฟ้องคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และกระทรวงวัฒนธรรม ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ทบทวนตรวจสอบการใช้อำนาจและเพิกถอนมติของคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติที่ยกเลิกการยกย่องเชิดชูเกียรติการเป็นศิลปินแห่งชาติของตนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรม ทั้งการลงมติโดยใช้วิธีประชุมลับ ไม่เปิดเผยข้อมูสข้อเท็จจริงที่นำมาใช้ประกอบการพิจารณา ไม่ให้สิทธินายสุชาติ ชี้แจ้งโต้แย้งก่อนการลงมติ ไม่แจ้งข้อเท็จจริงและเหตุผลในการลงมติให้ทราบอย่างชัดแจ้ง และการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบ ตีความข้อกฎหมายกำกวมตามอำเภอใจ และขัดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นที่ได้รับการรับรองคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

พร้อมเรียกร้องให้ กระทรวงวัฒนธรรม ชดใช้ค่าเสียหายต่อการถูกละเมิดสิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างร้ายแรง รวม 1,120,000 บาท และขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวการเป็นศิลปินแห่งชาติของนายสุขาติ สวัสดิ์ศรี ไว้จนกว่าจะมีคำพิพากษา