"หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนโทษจำคุก-ปรับ เช็ครายละเอียดที่นี่

"หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนโทษจำคุก-ปรับ เช็ครายละเอียดที่นี่

"หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนระวังโทษจำคุก-ปรับเงิน กรณีปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียง เช็ครายละเอียดที่นี่

กกต. หรือ คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งให้ทราบ!! การหาเสียงเลือกตั้ง การปิดประกาศ ติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร และผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง ในการหาเสียงเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ทั้งกรณี นายก อบต. และ ส.อบต.

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 วันรับสมัครระหว่างวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ถึงวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 และวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอให้ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยดังนี้

“ผู้สมัคร” หมายความว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

“ผู้ช่วยหาเสียง” หมายความว่า ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับการว่าจ้างจากผู้สมัครให้เข้าร่วมกิจกรรมในการโฆษณาหาเสียงเลือกตั้ง ตลอดระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาหนึ่ง และเป็นบุคคลที่ได้แจ้งรายละเอียด หน้าที่และค่าตอบแทนต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ยกเว้นบุคคล ในครอบครัว ได้แก่ สามี ภริยาหรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย

 

1. ระยะเวลาการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง

ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้ช่วยหาเสียงเลือกตั้ง สามารถหาเสียงเลือกตั้งได้ตั้งแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 จนถึงเวลา 18.00 นาฬิกาของวันก่อนวันเลือกตั้ง (วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564)

2. การจัดทำและปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

2.1 ให้ผู้สมัครที่ประสงค์จัดทำและปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งหรือจัดทำและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งดำเนินการดังนี้

(1) ประกาศ มีขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร
(2) แผ่นป้าย มีขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร

2.2 รายละเอียดของประกาศหรือแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
(1) ผู้สมัครสามารถระบุชื่อ รูปถ่าย หมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ชื่อของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง สัญลักษณ์ นโยบายของผู้สมัคร คติพจน์ คำขวัญ ข้อมูลประวัติเฉพาะที่เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร พร้อมระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิตไว้บริเวณที่ เห็นได้ชัดเจนของประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

(2) ในกรณีการนำข้อมูลเกี่ยวกับพรรคการเมืองข้างต้น หรือการนำภาพบุคคลเพื่อใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือพรรคการเมืองนั้น และไม่ขัดต่อมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และอาจนำภาพ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเดียวกัน มาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งด้วยก็ได้

2.3 จำนวนของประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผู้สมัครจัดทำได้
(1) ประกาศ ไม่เกิน 5 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) แผ่นป้าย ไม่เกิน 3 เท่า ของจำนวนหน่วยเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

ทั้งนี้ การกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศ/หรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนด

3. บทกำหนดโทษ

การปิดประกาศหรือติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งจะกระทำได้เฉพาะ ในสถานที่ รวมทั้งมีขนาดและจำนวนไม่เกินที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายกำหนด หากฝ่าฝืนระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ที่มา - กกต. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสายด่วน 1444

...

รวม QR code ระเบียบ ประกาศ แบบฟอร์ม ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

"หาเสียง" เลือกตั้ง อบต. ต้องรู้! ฝ่าฝืนโทษจำคุก-ปรับ เช็ครายละเอียดที่นี่