โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร  ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ. 2560 มาตรา 24 มาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 จึงทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 14 นาย ดังนี้ 

 

1. ว่าที่พันตำรวจเอก วัชรพล ขำศิริ เป็น พันตำรวจเอก
2. ว่าที่พันตำรวจเอก สุพจน์  เสวีวัลลพ เป็น พันตำรวจเอก
3. ว่าที่พันตำรวจโท ชัชรัตน์ รัตนปราณี เป็น พันตำรวจโท
4. ว่าที่พันตำรวจตรี นรวีร์ อดิเรกลาภวงศ์ เป็น พันตำรวจตรี

5. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก มงคล ด่านสาคร เป็น ร้อยตำรวจเอก
6. ว่าที่ร้อยตำรวจเอก ธนกร ปัถย์ทองดี เป็น ร้อยตำรวจเอก
7. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี พิเชษฐ์ เทพมุณี เป็น ร้อยตำรวจตรี
8. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี บริบูรณ์ พุทธคุณ เป็น ร้อยตำรวจตรี
9. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สังเวียน แก่นสงสัย เป็น ร้อยตำรวจตรี
10. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี สุสันทร์ มังครุดร เป็น ร้อยตำรวจตรี
11. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ณรงค์ เฮ่งพก เป็น ร้อยตำรวจตรี
12. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี เทวินทร์ นุตโร เป็น ร้อยตำรวจตรี
13. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี ยงยุทธ ม่วงอยู่ เป็น ร้อยตำรวจตรี
14. ว่าที่ร้อยตำรวจตรี มาโนช สุรินทร์ เป็น ร้อยตำรวจตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศข้าราชการในพระองค์ฝ่ายตำรวจชั้นสัญญาบัตร 14 นาย