โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม 2563) แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 9,814 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล (วาระตุลาคม 2563) ให้แก่ นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อย เป็นผลดีแก่ทางราชการ และได้เลื่อนขึ้นดํารงตําแหน่งอัตราสูงขึ้น จํานวน 9,814 ราย ดังนี้

สํานักงานรัฐมนตรี

1. ว่าที่ร้อยเอก ชัชชัย ขันถม เป็น ร้อยเอก

2. ว่าที่เรือเอกหญิง ณัชชารินทร์ ศรีพิพัฒน์ เป็น เรือเอกหญิง

ทั้ง 2 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล 9,814 ราย