เปิดข้อมูลสภาฯ! รับฟังความเห็นกฎหมาย พบบางฉบับต่ำสิบ -รับข้อจำกัดเข้าถึง

เปิดข้อมูลสภาฯ! รับฟังความเห็นกฎหมาย พบบางฉบับต่ำสิบ -รับข้อจำกัดเข้าถึง

สภาฯ เปิดข้อมูลรับฟังความเห็นกม. พบบางฉบับประชาชนแสดงความเห็นแค่3คน รับข้อจำกัดการเข้าถึง เล็งปรับแผนเพิ่มช่องทางฟังความเห็น

ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเกี่ยวกับความเห็นทางกฎหมาย แม้ว่าประชาชนจะมีส.ส.เป็นตัวแทนของท่านในสภา แต่ท่านยังสามารถมีส่วนร่วมในการเสนอร่างพ.ร.บ. และร่างกฎหมายต่างๆได้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ที่กำหนดว่า “รัฐต้องมีกฎหมายเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

โดยวรรคสอง ระบุว่า “ก่อนตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน รับฟังและเปิดเผยผลการรับฟังความเห็นต่อประชาชน” ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการออกกฎหมายของสภา และรัฐบาล

แต่เท่าที่ผ่านมา ปรากฎว่ามีกฎหมายสำคัญออกมาจำนวนมาก แต่เมื่อดูแล้วพบว่าในส่วนการรับฟังความเห็นของประชาชนมีน้อยมาก เช่น กฎหมายบางฉบับมีผู้แสดงความเห็นเพียง 3 คน หรืออย่างมากก็ 25 คน ส่วนหนึ่งที่มีประชาชนเข้ามาแสดงความเห็นน้อย เชื่อว่าประชาชนยังเข้าไม่ถึงเรื่องนี้ หรืออาจจะยังไม่ทราบว่าตัวเองมีสิทธิ์ในการเข้ามาแสดงความเห็นหรือไม่ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 77

ยืนยันว่า ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาแสดงความเห็นเรื่องกฎหมาย โดยผ่านช่องทาง คือ เว็บไซต์ของรัฐสภา https://www.parliament.go.th โดยกดเลือกช่องทางรับฟังความคิดเห็น หรือง่ายกว่านั้น คือให้ท่านพิมพ์ใน google ว่า “แสดงความคิดเห็นสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 77” 

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กของสภาผู้แทนราษฎรได้อีกช่องทางหนึ่ง รวมถึงขณะนี้ ทางสภาจะจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับร่างพ.ร.บ.นั้นๆ เพื่อรับฟังความเห็นของหน่วยงาน นำมารวบรวมความเห็นวิเคราะห์ผลกระทบ จากนั้น จะเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบตามมาตรา 77 เพื่อที่ประชาชนจะได้มีส่วนร่วมในการออกกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติมากขึ้น