อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท โดยสำนักบำรุงทางรายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด รวม 41 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00 น. ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 13 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง  สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม นครสวรรค์ อุทัยธานี สุโขทัย และสระแก้ว รวม 41 สายทาง

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

สามารถสัญจรผ่านได้ 19 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 16 สายทาง (16 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 5 สายทาง (5 แห่ง) และสะพานทรุดตัว 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

1. สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 - บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 - 11+100)

2. สายทาง อน.4015 แยกทางหลวงชนบท สพ.3008 - บ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี สะพานทรุดตัว (ช่วง กม. ที่ 10+810)

3. สายทาง ชย.3003 แยก ทล.202 - แยก ทล.2065 อำเภอเมือง และคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 4+300 - 5+800)

4. สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 - อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 - 2+800)

5. สายทาง ชย.4040 แยก ทล.2065 - แยก ทล.2233 อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 - 5+350)

6. สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+800 - 3+800)

7. สายทาง ขก.026 สะพานข้ามห้วยน้ำชี อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60  เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+300 - 5+700)

8. สายทาง ขก.4008 แยก ทล. 2062 - บ้านเหล่านาดี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 43+100 - 43+500)

9. สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 - บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 - 3+800)

10. สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 - 5+400)

11. สายทาง ขก.3029 แยก ทล.229 - บ้านโนนสะอาด อำเภอชนบท และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+200 - 30+000)

12. สายทาง ขก.3037 แยก ทล.229 - บ้านสำราญ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 120 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+300 - 5+100)

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง

13. สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 - บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัจฉาคีรี จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 10+200 - 14+250)

14. สายทาง ขก.3054 แยก ทล.229 - บ้านโพธิ์ไชย อำเภอมัจฉาคีรี และโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น น้ำท่วมสูง 130 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 5+900 - 16+600)

15. สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร

16. สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร

17. สายทาง อย.026 วัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+100)

18. สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 70 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 0+050)

19. สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 - บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+500 - 7+300)

20. สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 แยก ทล.311 อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 - 2+500)

21. สายทาง ลบ.1030 แยก ทล.1 - บ้านถลุงเหล็ก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 9+800 - 12+463)

22. สายทาง สก.3007 แยก ทล.348 - บ้านเขาน้อยพรมสุวรรณ อำเภอโคกสูง และวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 11+450 - 11+650)

ทั้งนี้ ทช. ได้ติดตั้งป้ายเตือน วางกระสอบทรายและทำคันดินกั้นน้ำ พร้อมทั้งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรายงานให้ทราบเป็นระยะ ๆ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร.1146

อัพเดท! น้ำท่วมทางหลวง 13 จังหวัด ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 22 สายทาง