โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

“ในหลวง” โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

วันนี้ (3 ต.ค.64) เวลา 13.05 น.พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เดินทางไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสถานการณ์ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบายในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1,800 ถุง ไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย และครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จำนวน 5 ครอบครัว ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 78 ตำบล 823 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน โกเซิน และเตี้ยนหมู่ ประกอบกับร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันในพื้นที่อำเภอต่างๆ ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นตลิ่ง น้ำป่าไหลหลาก จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้บ้านเรือนราษฎร สิ่งสาธารณประโยชน์ ถนน และพื้นที่ทางการเกษตร ได้รับความเดือดร้อน ความเสียหายและผลกระทบ ใน 6 อำเภอ ได้แก่

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร อำเภอพรานกระต่าย อำเภอปางศิลาทอง อำเภอคลองขลุง อำเภอขาณุวรลักษณ์บุรี และอำเภอคลองลาน รวม 31 ตำบล 246 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือนร้อนและผลกระทบ 5,328 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเข้าภาวะปกติแล้ว เหลือในบางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำและเส้นทางน้ำหลาก ยังคงมีน้ำท่วมขัง

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย จ.กำแพงเพชร

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ น้อมนำพระบรมราโชบาย เกี่ยวกับการ ป้องกัน และแก้ไข การเกิด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นำไปปรับใช้ในแผนการช่วยเหลือ และกำชับให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร มูลนิธิ และจิตอาสาพระราชทาน เร่งระดมให้ความช่วยเหลือเป็นการเฉพาะหน้าอย่างเร่งด่วน และเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการณ์ พร้อมทั้งให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วน เพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตในการประกอบอาชีพได้ตามปกติ ต่อไป