“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

“ในหลวง” มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมันของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งตรงกับวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ความว่า 

ฯพณฯ นายฟรังค์-วัลเทอร์ ชไตน์ไมเออร์

ประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

กรุงเบอร์ลิน

 

ในโอกาสวันเอกภาพเยอรมัน ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดี และขออำนวยพร ให้ท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดี ทั้งขอให้ประเทศ และประชาชนชาวเยอรมนีมีความร่มเย็นเป็นสุขและเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป

ประเทศไทยและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้สร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร ให้แน่นแฟ้นด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจและความเข้าใจอันดีต่อกันเสมอมา ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย ทั้งในด้านทวิภาคี และประชาคมอาเซียนกับสหภาพยุโรปให้ดำเนินก้าวหน้า อันก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม และความรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว